برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
انقلاب
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 10 میلیارد تومان
کد ملک 2832
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
امیرکبیر
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 2837
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 1000متر مربع
قیمت فروش 300 میلیون تومان
کد ملک 2835
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 108متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 2828
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 800متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 2825
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 78متر مربع
قیمت فروش 685 میلیون تومان
کد ملک 2829
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک علوی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 73متر مربع
قیمت فروش 600 میلیون تومان
کد ملک 2826
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
آوینی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 75متر مربع
قیمت فروش 660 میلیون تومان
کد ملک 2830
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک علوی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 85متر مربع
قیمت فروش 750 میلیون تومان
کد ملک 2824
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
نورعلی بیگ
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش 800 میلیون تومان
کد ملک 2827
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک فجر
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 630 میلیون تومان
کد ملک 2823
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شریعتی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 175متر مربع
قیمت فروش 8 میلیارد تومان
کد ملک 2822
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 893 میلیون تومان
کد ملک 2821
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
پیروزی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 125متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 2813
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
رجایی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 40متر مربع
قیمت فروش 3.2 میلیارد تومان
کد ملک 2815
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
22بهمن
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 33متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 2818
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 135متر مربع
قیمت فروش 1.9 میلیارد تومان
کد ملک 2812
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
حاج بلوک
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 85متر مربع
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 2820
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 140متر مربع
قیمت فروش 980 میلیون تومان
کد ملک 2819
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 55متر مربع
قیمت فروش 380 میلیون تومان
کد ملک 2810
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
رجایی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 8.8 میلیارد تومان
کد ملک 2814
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 185متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 2817
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 2816
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
شهرک کوثر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 2806
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 3500متر مربع
قیمت فروش 875 میلیون تومان
کد ملک 2807
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
شریعتی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 130متر مربع
قیمت فروش 4 میلیارد تومان
کد ملک 2805
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 1000متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 2804
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 155متر مربع
قیمت فروش 2.6 میلیارد تومان
کد ملک 2803
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
مرکز شهر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 99متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 2802
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک فجر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 59متر مربع
قیمت فروش 590 میلیون تومان
کد ملک 2801
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
قیام
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 75متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 2798
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 125متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 2797
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 95متر مربع
قیمت فروش 800 میلیون تومان
کد ملک 2796
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
خ اسلام
اتاق خواب __
پارکینگ دارد
زیر بنا 75متر مربع
قیمت فروش 630 میلیون تومان
کد ملک 2794
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 400متر مربع
قیمت فروش 240 میلیون تومان
کد ملک 2793
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک فجر
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 94متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 2800
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
امام خمینی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 331متر مربع
قیمت فروش 4.3 میلیارد تومان
کد ملک 2799
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
آوینی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 75متر مربع
قیمت فروش 750 میلیون تومان
کد ملک 2795
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 790متر مربع
قیمت فروش 5.5 میلیارد تومان
کد ملک 2790
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 2786
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک فجر
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 132متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 2784
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 625متر مربع
قیمت فروش 2.8 میلیارد تومان
کد ملک 2791
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
کارگر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 40متر مربع
قیمت فروش 2.4 هزار تومان
کد ملک 2787
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 155متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 2789
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 1000متر مربع
قیمت فروش 700 میلیون تومان
کد ملک 2792
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
یولاغ
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 2785
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 2788
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 1000متر مربع
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 2778
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
نورعلی بیگ
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 2000متر مربع
قیمت فروش 3.4 میلیارد تومان
کد ملک 2783
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 444متر مربع
قیمت فروش 15.5 میلیارد تومان
کد ملک 2779
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 2777
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 600متر مربع
قیمت فروش 900 میلیون تومان
کد ملک 2776
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
نورعلی بیگ
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 700متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 2780
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شریعتی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 180متر مربع
قیمت فروش 3.6 میلیارد تومان
کد ملک 2775
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 2771
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شهرک علوی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 2000متر مربع
قیمت فروش 2.4 میلیارد تومان
کد ملک 2774
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
مرکز شهر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 31متر مربع
قیمت فروش 7.5 میلیارد تومان
کد ملک 2772
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 1500متر مربع
قیمت فروش 750 میلیون تومان
کد ملک 2773
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 97متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 2768
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 136متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 2770
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
اوینی
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 72متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 2766
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 3.2 میلیارد تومان
کد ملک 2767
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک علوی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 86متر مربع
قیمت فروش 560 میلیون تومان
کد ملک 2764
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 3500متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 2765
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کوی مهر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 126متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 2761
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
طالقانی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 325متر مربع
قیمت فروش 3.7 میلیارد تومان
کد ملک 2760
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 500متر مربع
قیمت فروش 900 میلیون تومان
کد ملک 2759
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 95متر مربع
قیمت فروش 950 میلیون تومان
کد ملک 2754
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 85متر مربع
قیمت فروش 750 میلیون تومان
کد ملک 2746
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
شهرک فجر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 180متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 2753
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 140متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 2757
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 2745
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
فردوسی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 262متر مربع
قیمت فروش 5.2 میلیارد تومان
کد ملک 2747
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
امیرکبیر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 353متر مربع
قیمت فروش 4.2 میلیارد تومان
کد ملک 2750
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
شهرک کوثر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 300متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 2755
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
کارون
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 134متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 2751
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
امام خمینی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 33متر مربع
قیمت فروش 13.2 میلیارد تومان
کد ملک 2758
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
هلالی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 78متر مربع
قیمت فروش 4.2 میلیارد تومان
کد ملک 2744
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
مطهری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 92متر مربع
قیمت فروش 966 میلیون تومان
کد ملک 2752
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
چهاراه مطهری
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 105متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 2748
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 91متر مربع
قیمت فروش 228 میلیون تومان
کد ملک 2756
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
گلستان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 141متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 2743
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
ایثارگران
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 2741
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
استقلال
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 70متر مربع
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 2742
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
ارشاد
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 75متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 2739
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 141متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 2740
برای فروش
اسلایدر عکس
کارخانه
کارخانه
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 6000متر مربع
قیمت فروش 9 میلیارد تومان
کد ملک 2735
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
استقلال
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 52متر مربع
قیمت فروش 650 میلیون تومان
کد ملک 2737
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 1000متر مربع
قیمت فروش 330 میلیون تومان
کد ملک 2738
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 2730
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
فردوسی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 117متر مربع
قیمت فروش 1.9 میلیارد تومان
کد ملک 2729
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
میدان عاشورا
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 52متر مربع
قیمت فروش 500 میلیون تومان
کد ملک 2724
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
ایثارگران
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 87متر مربع
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 2727
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 600 میلیون تومان
کد ملک 2725
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
امیرکبیر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 2728
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
گلستان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 108متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 2726
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
ایثارگران
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 126متر مربع
قیمت فروش 2.7 میلیارد تومان
کد ملک 2723
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
استقلال
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 630 میلیون تومان
کد ملک 2722
برای فروش
اسلایدر عکس
کارگاه
کارگاه
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 2750متر مربع
قیمت فروش 8.3 میلیارد تومان
کد ملک 2721
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 24000متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 2720