برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
طالقانی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 310متر مربع
قیمت فروش 4.3 میلیارد تومان
کد ملک 2957
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
ایثارگران
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 58متر مربع
قیمت فروش 700 میلیون تومان
کد ملک 2956
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
یولاغ
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 500متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 2954
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
فردوسی
اتاق خواب 4
پارکینگ __
زیر بنا 148متر مربع
قیمت فروش 1.9 میلیارد تومان
کد ملک 2955
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک علوی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 73متر مربع
قیمت فروش 720 میلیون تومان
کد ملک 2953
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 2952
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
امام خمینی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 116متر مربع
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 2950
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
فردوسی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 93متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 2951
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 400متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 2947
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کوی مهر
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 137متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 2948
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
نورعلی بیگ
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 560 میلیون تومان
کد ملک 2949
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
شهرک فجر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 2.4 میلیارد تومان
کد ملک 2946
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
امیرکبیر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 105متر مربع
قیمت فروش 150 میلیون تومان
کد ملک 2942
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک فجر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 60متر مربع
قیمت فروش 582 میلیون تومان
کد ملک 2944
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 870متر مربع
قیمت فروش 8.7 میلیارد تومان
کد ملک 2945
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 1200متر مربع
قیمت فروش 500 میلیون تومان
کد ملک 2943
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کوی مهر
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 105متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 2940
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
باهنر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 215متر مربع
قیمت فروش 2.7 میلیارد تومان
کد ملک 2941
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 82متر مربع
قیمت فروش 750 میلیون تومان
کد ملک 2938
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ اسلام
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 92متر مربع
قیمت فروش 920 میلیون تومان
کد ملک 2939
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 175متر مربع
قیمت فروش 3.6 میلیارد تومان
کد ملک 2936
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 180متر مربع
قیمت فروش 2.4 میلیارد تومان
کد ملک 2934
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 105متر مربع
قیمت فروش 1.9 میلیارد تومان
کد ملک 2935
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 140متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 2937
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
مرکز شهر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 358متر مربع
قیمت فروش 1 میلیون تومان
کد ملک 2932
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 4500متر مربع
قیمت فروش 890 میلیون تومان
کد ملک 2929
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 328متر مربع
قیمت فروش 27 میلیارد تومان
کد ملک 2930
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
پاسداران
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 83متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 2931
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 210متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 2933
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
اوینی
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 65متر مربع
قیمت فروش 950 میلیون تومان
کد ملک 2928
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 180متر مربع
قیمت فروش 2.1 میلیارد تومان
کد ملک 2927
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک علوی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 2922
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 528متر مربع
قیمت فروش 264 میلیون تومان
کد ملک 2909
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 115متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 2912
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
پاسداران
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 153متر مربع
قیمت فروش 3.1 میلیارد تومان
کد ملک 2925
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
جمهوری
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 125متر مربع
قیمت فروش 2.1 میلیارد تومان
کد ملک 2919
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 75متر مربع
قیمت فروش 900 میلیون تومان
کد ملک 2915
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 1500متر مربع
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 2910
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
مرکز شهر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 22متر مربع
قیمت فروش 3.3 میلیارد تومان
کد ملک 2926
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 207متر مربع
قیمت فروش 4.1 میلیارد تومان
کد ملک 2921
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 160متر مربع
قیمت فروش 2.7 میلیارد تومان
کد ملک 2923
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
شهرک کوثر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 600متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 2907
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک علوی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 119متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 2918
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
پیروزی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 140متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 2920
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
آوینی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 2.9 میلیارد تومان
کد ملک 2908
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
ایثارگران
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 89متر مربع
قیمت فروش 680 میلیون تومان
کد ملک 2911
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
ولیعصر
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 390متر مربع
قیمت فروش 4.4 میلیارد تومان
کد ملک 2916
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 105متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 2924
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
نورعلی بیگ
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 147متر مربع
قیمت فروش 355 میلیون تومان
کد ملک 2914
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک فجر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 133متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 2903
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 113متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 2904
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 2906
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شریعتی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 102متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 2905
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک فجر
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 70متر مربع
قیمت فروش 750 میلیون تومان
کد ملک 2902
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
کارگر
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 2899
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
ایثارگران
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 4.5 میلیارد تومان
کد ملک 2900
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 96متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 2901
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
سپاه
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 158متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 2898
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک علوی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 140متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 2894
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 78متر مربع
قیمت فروش 200 میلیون تومان
کد ملک 2897
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
شهرک فجر
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 80متر مربع
قیمت فروش 800 میلیون تومان
کد ملک 2893
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
امیرکبیر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 88متر مربع
قیمت فروش 800 میلیون تومان
کد ملک 2896
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 520متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 2895
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خیابان تعاون
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 174متر مربع
قیمت فروش 3.1 میلیارد تومان
کد ملک 2884
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
نورعلی بیگ
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 290متر مربع
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 2892
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک صنعتی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش 900 میلیون تومان
کد ملک 2887
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
نورعلی بیگ
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 1320متر مربع
قیمت فروش 4.6 میلیون تومان
کد ملک 2890
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
امیرکبیر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 107متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 2885
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
شهرک کوثر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 540 میلیون تومان
کد ملک 2883
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک فجر
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 157متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 2886
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
شهرک فجر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 222متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 2888
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
نورعلی بیگ
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 350متر مربع
قیمت فروش 700 میلیون تومان
کد ملک 2891
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
میدان شهدا
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 50متر مربع
قیمت فروش 660 میلیون تومان
کد ملک 2878
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
شریعتی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 41متر مربع
قیمت فروش 4.1 میلیارد تومان
کد ملک 2876
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک فجر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 98متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 2871
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 700متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 2874
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 96متر مربع
قیمت فروش 870 میلیون تومان
کد ملک 2872
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 680 میلیون تومان
کد ملک 2879
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 55متر مربع
قیمت فروش 530 میلیون تومان
کد ملک 2875
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک علوی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 114متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 2877
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
شریعتی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 250متر مربع
قیمت فروش 3.5 میلیارد تومان
کد ملک 2880
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 85متر مربع
قیمت فروش 850 میلیون تومان
کد ملک 2873
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 63.5 میلیارد تومان
کد ملک 2868
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک فجر
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 650 میلیون تومان
کد ملک 2870
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 5000متر مربع
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 2864
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
شهرک صنعتی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 4.5 میلیارد تومان
کد ملک 2863
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
ایثارگران
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 262متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 2861
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 500متر مربع
قیمت فروش 250 میلیون تومان
کد ملک 2862
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 30000متر مربع
قیمت فروش 10.5 میلیارد تومان
کد ملک 2859
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 2866
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 5000متر مربع
قیمت فروش 12.5 میلیارد تومان
کد ملک 2857
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک علوی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 88متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 2858
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
شریعتی
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 70متر مربع
قیمت فروش 700 میلیون تومان
کد ملک 2854
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 2000متر مربع
قیمت فروش 4 میلیارد تومان
کد ملک 2849
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 2540متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 2852
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
پاسداران
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 3.3 میلیارد تومان
کد ملک 2850
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 2855
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 2851
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
آزادی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 116متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 2853
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 2856