برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 84متر مربع
قیمت فروش 800 میلیون تومان
کد ملک 2273
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 104متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 2266
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 118متر مربع
قیمت فروش 1.9 میلیارد تومان
کد ملک 2271
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 2269
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
امیرکبیر
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 130متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 2258
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 252متر مربع
قیمت فروش 4.5 میلیارد تومان
کد ملک 2263
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب __
پارکینگ دارد
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 2255
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 82متر مربع
قیمت فروش 650 میلیون تومان
کد ملک 2264
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شریعتی 18
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 155متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 2262
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 2256
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 243متر مربع
قیمت فروش 5.5 میلیارد تومان
کد ملک 2247
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
طالقانی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 324متر مربع
قیمت فروش 4.6 میلیارد تومان
کد ملک 2244
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 117متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 2241
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش 2.8 میلیارد تومان
کد ملک 2245
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
طالقانی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 276متر مربع
قیمت فروش 3.9 میلیارد تومان
کد ملک 2249
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 198متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 2251
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 1000متر مربع
قیمت فروش 850 هزار تومان
کد ملک 2252
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 300متر مربع
قیمت فروش 3.6 میلیارد تومان
کد ملک 2250
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 206متر مربع
قیمت فروش 3.1 میلیارد تومان
کد ملک 2242
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 78متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 2246
برای فروش
اسلایدر عکس
دامداری
دامداری
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 500متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 2237
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 109متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 2235
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
کارگر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 277متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 2239
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 10000متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیون تومان
کد ملک 2238
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
امیرکبیر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 117متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 2240
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 127متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 2236
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
جمهوری
اتاق خواب 4
پارکینگ __
زیر بنا 160متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 2234
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
چهاراه مطهری
اتاق خواب __
پارکینگ دارد
زیر بنا 165متر مربع
قیمت فروش 2.4 میلیارد تومان
کد ملک 2230
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 170متر مربع
قیمت فروش 2.9 میلیارد تومان
کد ملک 2130
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 17 میلیارد تومان
کد ملک 2231
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش 5.2 میلیارد تومان
کد ملک 2232
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
چهاراه مطهری
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 165متر مربع
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 2126
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
شهرک فجر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 80متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 2129
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
بسیج
اتاق خواب __
پارکینگ دارد
زیر بنا 180متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 2113
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 650متر مربع
قیمت فروش 650 میلیون تومان
کد ملک 2112
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 75متر مربع
قیمت فروش 900 میلیون تومان
کد ملک 2123
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 167متر مربع
قیمت فروش 2.5 تریلیون تومان
کد ملک 2125
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 1000متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 2124
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
شریعتی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 280متر مربع
قیمت فروش 3.6 میلیارد تومان
کد ملک 2122
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 63متر مربع
قیمت فروش 600 میلیون تومان
کد ملک 2109
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
نورعلی بیگ
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 900 میلیون تومان
کد ملک 2107
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
طالقانی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 60متر مربع
قیمت فروش 465 میلیون تومان
کد ملک 2108
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
پاسداران
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 185متر مربع
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 2106
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 78متر مربع
قیمت فروش 750 میلیون تومان
کد ملک 2111
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک فجر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 75متر مربع
قیمت فروش 650 میلیون تومان
کد ملک 2110
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک فجر
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 91متر مربع
قیمت فروش 650 میلیون تومان
کد ملک 2104
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
بسیج
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 2099
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 106متر مربع
قیمت فروش 954 میلیون تومان
کد ملک 2103
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 180متر مربع
قیمت فروش 2.4 میلیارد تومان
کد ملک 2100
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
نورعلی بیگ
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 300متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 2102
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 2096
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 252متر مربع
قیمت فروش 4.7 میلیارد تومان
کد ملک 2082
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک فجر
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 68متر مربع
قیمت فروش 620 میلیون تومان
کد ملک 2088
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 2094
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
جمهوری
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 91متر مربع
قیمت فروش 840 میلیون تومان
کد ملک 2087
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 145متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 2080
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 135متر مربع
قیمت فروش 2.7 میلیارد تومان
کد ملک 2084
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
اتاق خواب __
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 2089
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شریعتی 18
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 155متر مربع
قیمت فروش 2.6 میلیارد تومان
کد ملک 2083
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
گلستان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 160متر مربع
قیمت فروش 2.6 میلیارد تومان
کد ملک 2085
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 770 میلیون تومان
کد ملک 2081
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
امیرکبیر
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 127متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 2086
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 130متر مربع
قیمت فروش 2.1 میلیارد تومان
کد ملک 2077
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
شهرک کوثر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 300متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 2079
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 2078
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 850 میلیون تومان
کد ملک 2072
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شهرک علوی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 97متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 2075
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 128متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 2074
برای فروش
بسیج2
بسیج2
بسیج2
بسیج2
بسیج2
بسیج2
بسیج2
بسیج2
بسیج2
بسیج2
بسیج2
بسیج2
10 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 73متر مربع
قیمت فروش 700 میلیون تومان
کد ملک 2076
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 2500متر مربع
قیمت فروش 450 میلیون تومان
کد ملک 2071
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 75متر مربع
قیمت فروش 975 میلیون تومان
کد ملک 2068
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک فجر
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 625 میلیون تومان
کد ملک 2069
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 2065
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
جمهوری
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 91متر مربع
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 2066
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 2067
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
بسیج
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 2060
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
فردوسی
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 14متر مربع
قیمت فروش 4.5 میلیارد تومان
کد ملک 2061
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
بسیج
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 2055
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
شریعتی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 157متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 2056
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
چهاراه مطهری
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 180متر مربع
قیمت فروش 2.9 میلیارد تومان
کد ملک 2047
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 60متر مربع
قیمت فروش 450 میلیون تومان
کد ملک 2044
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شریعتی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 80متر مربع
قیمت فروش 650 میلیون تومان
کد ملک 2048
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 105متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 2050
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 112متر مربع
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 2042
برای فروش
مطهری
مطهری
مطهری
مطهری
مطهری
مطهری
مطهری
مطهری
مطهری
مطهری
مطهری
9 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 83متر مربع
قیمت فروش 830 میلیون تومان
کد ملک 2046
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 2053
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
شریعتی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 210متر مربع
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 2054
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 135متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 2051
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
چهاراه مطهری
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 135متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 2052
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 133متر مربع
قیمت فروش 3.3 میلیارد تومان
کد ملک 2043
برای فروش
22بهمن
22بهمن
22بهمن
22بهمن
22بهمن
22بهمن
22بهمن
22بهمن
6 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 80متر مربع
قیمت فروش 720 میلیون تومان
کد ملک 2049
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
امیرکبیر
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 115متر مربع
قیمت فروش 945 میلیون تومان
کد ملک 2045
برای فروش
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
8 عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 976 میلیون تومان
کد ملک 2040
برای فروش
22بهمن
22بهمن
22بهمن
22بهمن
22بهمن
22بهمن
22بهمن
22بهمن
22بهمن
22بهمن
22بهمن
22بهمن
10 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 2034
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 1.2 تریلیون تومان
کد ملک 2038
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شهرک علوی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 81متر مربع
قیمت فروش 395 میلیون تومان
کد ملک 2036
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 87متر مربع
قیمت فروش 650 میلیون تومان
کد ملک 2039
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 102متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 2033
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
امیرکبیر
اتاق خواب __
پارکینگ دارد
زیر بنا 118متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 2035
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 140متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 2028