برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
جمهوری
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 192متر مربع
قیمت فروش 3.3 میلیارد تومان
کد ملک 2417
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
جمهوری22
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 91متر مربع
قیمت فروش 770 میلیون تومان
کد ملک 2413
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 96متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 2411
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
شهرک فجر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 216متر مربع
قیمت فروش 1 میلیون تومان
کد ملک 2405
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
طالقانی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 8 میلیارد تومان
کد ملک 2409
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 2406
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک فجر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 140متر مربع
قیمت فروش 3.2 میلیارد تومان
کد ملک 2403
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
طالقانی
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 83متر مربع
قیمت فروش 770 میلیون تومان
کد ملک 2410
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
فردوس
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 29متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 2407
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
طالقانی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 1 میلیون تومان
کد ملک 2404
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 5.5 میلیارد تومان
کد ملک 2408
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 5000متر مربع
قیمت فروش 1 میلیون تومان
کد ملک 2397
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 25 میلیارد تومان
کد ملک 2394
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش 1.9 میلیارد تومان
کد ملک 2395
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 3000متر مربع
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 2398
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 280متر مربع
قیمت فروش 4.8 میلیارد تومان
کد ملک 2396
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
شریعتی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 131متر مربع
قیمت فروش 1.9 میلیارد تومان
کد ملک 2392
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شهرک فجر
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 160متر مربع
قیمت فروش 2.7 میلیارد تومان
کد ملک 2379
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
پاسداران
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 4.1 میلیارد تومان
کد ملک 2381
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خیابان تعاون
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 68متر مربع
قیمت فروش 650 میلیون تومان
کد ملک 2393
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
طالقانی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 3.5 میلیارد تومان
کد ملک 2380
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 112متر مربع
قیمت فروش 3.4 میلیارد تومان
کد ملک 2391
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
انقلاب
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 112متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 2374
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 1300متر مربع
قیمت فروش 1 میلیون تومان
کد ملک 2372
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 52متر مربع
قیمت فروش 485 میلیون تومان
کد ملک 2370
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 147متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 2375
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
حاج بلوک
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 170متر مربع
قیمت فروش 4.6 میلیارد تومان
کد ملک 2377
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 300متر مربع
قیمت فروش 130 میلیون تومان
کد ملک 2371
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 3.1 میلیارد تومان
کد ملک 2378
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 125متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 2368
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
شهرک فجر
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 216متر مربع
قیمت فروش 2.7 میلیارد تومان
کد ملک 2373
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
شهرک کوثر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 300متر مربع
قیمت فروش 4 میلیون تومان
کد ملک 2369
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 104متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 2365
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 2367
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
آوینی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 66متر مربع
قیمت فروش 850 میلیون تومان
کد ملک 2363
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 108متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 2358
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک فجر
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 66متر مربع
قیمت فروش 500 میلیون تومان
کد ملک 2353
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
بسیج 1
اتاق خواب __
پارکینگ دارد
زیر بنا 280متر مربع
قیمت فروش 3.5 میلیارد تومان
کد ملک 2351
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 75متر مربع
قیمت فروش 750 میلیون تومان
کد ملک 2356
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
مرکز شهر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 133متر مربع
قیمت فروش 111 میلیون تومان
کد ملک 2354
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 300متر مربع
قیمت فروش 389 میلیون تومان
کد ملک 2352
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
پاسداران
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 155متر مربع
قیمت فروش 2.6 میلیارد تومان
کد ملک 2355
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شریعتی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 86متر مربع
قیمت فروش 920 میلیون تومان
کد ملک 2350
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 104متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 2349
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 97متر مربع
قیمت فروش 930 میلیون تومان
کد ملک 2348
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 112متر مربع
قیمت فروش 720 میلیون تومان
کد ملک 2346
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
ازادی 29
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 130متر مربع
قیمت فروش 1.9 میلیارد تومان
کد ملک 2347
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک فجر
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 75متر مربع
قیمت فروش 800 میلیون تومان
کد ملک 2345
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 2.4 میلیارد تومان
کد ملک 2343
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش 990 میلیون تومان
کد ملک 2342
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 50متر مربع
قیمت فروش 370 میلیون تومان
کد ملک 2337
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 85متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 2340
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 240متر مربع
قیمت فروش 5.5 میلیارد تومان
کد ملک 2341
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 112متر مربع
قیمت فروش 3.5 میلیارد تومان
کد ملک 2328
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 85متر مربع
قیمت فروش 680 میلیون تومان
کد ملک 2331
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 350متر مربع
قیمت فروش 6.5 میلیارد تومان
کد ملک 2332
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 123متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 2333
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 104متر مربع
قیمت فروش 900 میلیون تومان
کد ملک 2330
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 147متر مربع
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 2327
برای فروش
امیر کبیر
امیر کبیر
امیر کبیر
امیر کبیر
امیر کبیر
امیر کبیر
امیر کبیر
امیر کبیر
امیر کبیر
7 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
امیر کبیر
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 70متر مربع
قیمت فروش 790 میلیون تومان
کد ملک 2324
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 77متر مربع
قیمت فروش 770 میلیون تومان
کد ملک 2326
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 2323
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
ایثارگران
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 127متر مربع
قیمت فروش 1 میلیون تومان
کد ملک 2316
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
کارگر
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 2320
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شریعتی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 70متر مربع
قیمت فروش 750 میلیون تومان
کد ملک 2314
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
نورعلی بیگ
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 1000متر مربع
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 2321
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 84متر مربع
قیمت فروش 980 میلیون تومان
کد ملک 2317
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
نورعلی بیگ
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 171متر مربع
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 2315
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 68متر مربع
قیمت فروش 600 میلیون تومان
کد ملک 2318
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
طالقانی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 95متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 2319
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
بازار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 47متر مربع
قیمت فروش 4 میلیارد تومان
کد ملک 2322
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 2305
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شریعتی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 172متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 2302
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 2311
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 130متر مربع
قیمت فروش 1.9 میلیارد تومان
کد ملک 2306
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش 990 میلیون تومان
کد ملک 2303
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
بازار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 14متر مربع
قیمت فروش 490 میلیون تومان
کد ملک 2309
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 300متر مربع
قیمت فروش 5.6 میلیارد تومان
کد ملک 2307
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
ایثارگران
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 127متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 2310
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 71متر مربع
قیمت فروش 750 میلیون تومان
کد ملک 2300
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 102متر مربع
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 2299
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 30متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 2298
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 125متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 2293
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
انقلاب
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 164متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 2292
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 74متر مربع
قیمت فروش 680 میلیون تومان
کد ملک 2296
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 112متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 2290
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 95متر مربع
قیمت فروش 925 میلیون تومان
کد ملک 2291
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 105متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 2286
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
مرکز شهر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 10متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 2287
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
امیرکبیر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 44متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 2288
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
گلستان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 132متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 2283
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
شهرک فجر.فاز4
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 170متر مربع
قیمت فروش 2.7 میلیارد تومان
کد ملک 2284
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 140متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 2282
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
طالقانی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 600 میلیون تومان
کد ملک 2289
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 85متر مربع
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 2285
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 900 میلیون تومان
کد ملک 2276
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 70متر مربع
قیمت فروش 1.9 میلیارد تومان
کد ملک 2277
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک علوی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 82متر مربع
قیمت فروش 480 میلیون تومان
کد ملک 2274
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 154متر مربع
قیمت فروش 2.1 میلیارد تومان
کد ملک 2275
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
استقلال
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 170متر مربع
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 2272