برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
سپاه
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 70متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 3143
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 3145
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 198متر مربع
قیمت فروش 2.9 میلیارد تومان
کد ملک 3144
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک فجر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 180متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 3146
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
فردوسی
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 75متر مربع
قیمت فروش 2.6 میلیارد تومان
کد ملک 3142
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 3138
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بهزیستی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 85متر مربع
قیمت فروش 460 میلیون تومان
کد ملک 3135
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
22بهمن
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 360متر مربع
قیمت فروش 5.5 میلیارد تومان
کد ملک 3139
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
شهرک علوی
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 3132
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
باهنر
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 3136
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 95متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 3140
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
عروجی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 3.5 میلیارد تومان
کد ملک 3133
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 126متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 3137
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 77متر مربع
قیمت فروش 750 میلیون تومان
کد ملک 3134
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
مرکز شهر
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 82متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 3141
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 792 میلیون تومان
کد ملک 3131
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
طالقانی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 3126
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
نورعلی بیگ
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 3.2 میلیارد تومان
کد ملک 3129
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
کمر بندی همدان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 58متر مربع
قیمت فروش 3.5 میلیارد تومان
کد ملک 3123
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
شهرک علوی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 60متر مربع
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 3124
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش 990 میلیون تومان
کد ملک 3130
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 96متر مربع
قیمت فروش 960 میلیون تومان
کد ملک 3127
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شریعتی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 101متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 3125
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
نورعلی بیگ
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 1200متر مربع
قیمت فروش 3.6 میلیارد تومان
کد ملک 3128
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
بازار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 9متر مربع
قیمت فروش 2.7 میلیارد تومان
کد ملک 3120
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
فردوسی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 171متر مربع
قیمت فروش 3.8 میلیارد تومان
کد ملک 3117
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
یولاغ
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 666متر مربع
قیمت فروش 3.3 میلیارد تومان
کد ملک 3121
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کوی مهر
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 126متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 3118
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک فجر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 58متر مربع
قیمت فروش 600 میلیون تومان
کد ملک 3122
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
انقلاب
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 20متر مربع
قیمت فروش 15 میلیارد تومان
کد ملک 3119
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
امیرکبیر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 231متر مربع
قیمت فروش 3.2 میلیارد تومان
کد ملک 3112
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک علوی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 77متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 3110
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 102متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 3113
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 155متر مربع
قیمت فروش 2.7 میلیارد تومان
کد ملک 3114
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
شهرک فجر
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 216متر مربع
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 3111
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
ازادی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 3115
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
بسیج
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 97متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 3116
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 78متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 3109
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
ولیعصر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 500متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 3107
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
طالقانی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 436متر مربع
قیمت فروش 6.5 میلیارد تومان
کد ملک 3108
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 95متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 3103
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 107متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 3106
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
امیرکبیر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 133متر مربع
قیمت فروش 638 میلیون تومان
کد ملک 3104
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
بهزیستی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 104متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 3105
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 118متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 3101
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 1370متر مربع
قیمت فروش 685 میلیون تومان
کد ملک 3102
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 3100
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 140متر مربع
قیمت فروش 2.8 میلیارد تومان
کد ملک 3098
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
فردوسی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 135متر مربع
قیمت فروش 2.4 میلیارد تومان
کد ملک 3099
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
فردوسی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 161متر مربع
قیمت فروش 3.4 میلیارد تومان
کد ملک 3097
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 2.6 میلیارد تومان
کد ملک 3094
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک فجر
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 114متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 3095
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
ولیعصر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 3093
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
فردوسی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 300متر مربع
قیمت فروش 5.4 میلیارد تومان
کد ملک 3096
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 86متر مربع
قیمت فروش 946 میلیون تومان
کد ملک 3092
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 3089
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 85متر مربع
قیمت فروش 935 میلیون تومان
کد ملک 3088
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک هدایت
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 60متر مربع
قیمت فروش 900 میلیون تومان
کد ملک 3090
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
فردوسی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 172متر مربع
قیمت فروش 5.2 میلیارد تومان
کد ملک 3091
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 102متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 3082
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 80متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 3086
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 84متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 3083
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 80متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 3084
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شریعتی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 98متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 3087
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 106متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 3085
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
مرکز شهر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 93متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 3081
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
رضوانی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 105متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 3080
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
امیرکبیر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 85متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 3079
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
امیرکبیر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 112متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 3077
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 80متر مربع
قیمت فروش 392 میلیون تومان
کد ملک 3078
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
مرکز شهر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 250متر مربع
قیمت فروش 5 میلیارد تومان
کد ملک 3072
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
فردوسی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 4 میلیارد تومان
کد ملک 3075
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
بسیج
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 384متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 3073
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
بسیج
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 37متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 3071
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
مسکونی تجاری
شهرک علوی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 212متر مربع
قیمت فروش 6 میلیارد تومان
کد ملک 3076
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 192متر مربع
قیمت فروش 5.8 میلیارد تومان
کد ملک 3074
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
نورعلی بیگ
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 135متر مربع
قیمت فروش 337.5 میلیون تومان
کد ملک 3052
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
ایثارگران
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 3070
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
ایثارگران
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 3061
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک علوی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 132متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 3059
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
آوینی
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 3065
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شریعتی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 180متر مربع
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 3053
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شریعتی20
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 800 میلیون تومان
کد ملک 3063
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 127متر مربع
قیمت فروش 2.1 میلیارد تومان
کد ملک 3056
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 790 میلیون تومان
کد ملک 3066
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک فجر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 83متر مربع
قیمت فروش 900 میلیون تومان
کد ملک 3050
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 750 میلیون تومان
کد ملک 3062
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی 2
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 3060
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
جمهوری
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 139متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 3054
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 160متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 3057
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
شریعتی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 3051
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
رجایی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 3067
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
ارشاد
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 980 میلیون تومان
کد ملک 3064
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
آزادی35
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 910 میلیون تومان
کد ملک 3068
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 113متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 3049
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 930 میلیون تومان
کد ملک 3069
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
شهرک فجر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 216متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 3058
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
شریعتی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 240متر مربع
قیمت فروش 2.6 میلیارد تومان
کد ملک 3055
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 113متر مربع
قیمت فروش 2.1 میلیارد تومان
کد ملک 3048
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 12000متر مربع
قیمت فروش 4.4 میلیارد تومان
کد ملک 3043