برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
طالقانی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 2551
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
ولیعصر
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 2552
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 180متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 2563
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 2541
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
طالقانی 46
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 2548
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کارگر 22
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 2528
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 170متر مربع
قیمت فروش 3.1 میلیارد تومان
کد ملک 2550
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کوی مهر
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 126متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 2539
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
ایثارگران
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 165متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 2532
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 4 میلیارد تومان
کد ملک 2544
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 105متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 2533
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 105متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 2543
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 117متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 2530
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 6300متر مربع
قیمت فروش 6.3 میلیارد تومان
کد ملک 2534
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.7 میلیارد تومان
کد ملک 2545
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
گلستان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 2547
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 137متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 2549
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 132متر مربع
قیمت فروش 850 میلیون تومان
کد ملک 2537
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 160متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 2546
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 145متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 2531
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 880 میلیون تومان
کد ملک 2525
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
امیرکبیر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 330متر مربع
قیمت فروش 3.3 میلیارد تومان
کد ملک 2514
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 96متر مربع
قیمت فروش 910 میلیون تومان
کد ملک 2520
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 2000متر مربع
قیمت فروش 800 میلیون تومان
کد ملک 2517
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 105متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 2523
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 6300متر مربع
قیمت فروش 6.3 میلیارد تومان
کد ملک 2524
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
استقلال
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 2.7 میلیارد تومان
کد ملک 2515
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
شهرک علوی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 220متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 2518
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
امیرکبیر
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 2521
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
پیروزی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 800متر مربع
قیمت فروش 20 میلیارد تومان
کد ملک 2516
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
امیرکبیر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش 950 میلیون تومان
کد ملک 2513
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک فجر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 67متر مربع
قیمت فروش 730 میلیون تومان
کد ملک 2509
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
امام خمینی4
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 92متر مربع
قیمت فروش 830 میلیون تومان
کد ملک 2508
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
اندرزگو
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 79متر مربع
قیمت فروش 900 میلیون تومان
کد ملک 2506
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 82متر مربع
قیمت فروش 855 میلیون تومان
کد ملک 2507
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
امیرکبیر
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 44متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 2498
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش 900 میلیون تومان
کد ملک 2502
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
گلستان
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 132متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 2496
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شریعتی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 75متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 2499
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 2501
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 630متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 2503
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 78متر مربع
قیمت فروش 468 میلیون تومان
کد ملک 2497
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
امیرکبیر
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 145متر مربع
قیمت فروش 2.1 میلیارد تومان
کد ملک 2491
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک فجر
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 2504
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 700 میلیون تومان
کد ملک 2493
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 45متر مربع
قیمت فروش 330 میلیون تومان
کد ملک 2490
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
طالقانی
اتاق خواب __
پارکینگ دارد
زیر بنا 35متر مربع
قیمت فروش 360 میلیون تومان
کد ملک 2489
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 85متر مربع
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 2488
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
پاسداران
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 97متر مربع
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 2486
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 83متر مربع
قیمت فروش 870 میلیون تومان
کد ملک 2484
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 84متر مربع
قیمت فروش 820 میلیون تومان
کد ملک 2485
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
بسیج2
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 65متر مربع
قیمت فروش 650 میلیون تومان
کد ملک 2474
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 4500متر مربع
قیمت فروش 600 میلیون تومان
کد ملک 2479
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 172متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 2470
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 88متر مربع
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 2475
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
شریعتی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 130متر مربع
قیمت فروش 150 میلیارد تومان
کد ملک 2472
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 105متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 2476
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1 میلیون تومان
کد ملک 2471
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
استقلال
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 86متر مربع
قیمت فروش 670 میلیون تومان
کد ملک 2473
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 76متر مربع
قیمت فروش 800 میلیون تومان
کد ملک 2478
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 83متر مربع
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 2469
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 95متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 2468
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 127متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 2465
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
عبدل اباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 2466
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 130متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 2460
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 95متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 2462
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 95متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 2463
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
مطهری7
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 125متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 2459
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 122متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 2461
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 125متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 2458
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 2457
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
پاسداران
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 84متر مربع
قیمت فروش 840 میلیون تومان
کد ملک 2456
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
فردوسی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 97متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 2455
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 86متر مربع
قیمت فروش 700 میلیون تومان
کد ملک 2449
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
جمهوری22
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 125متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 2454
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
مرکز شهر
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 250متر مربع
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 2451
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 2453
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 103متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 2450
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
طالقانی
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 70متر مربع
قیمت فروش 850 میلیون تومان
کد ملک 2452
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 156متر مربع
قیمت فروش 2.4 میلیارد تومان
کد ملک 2447
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 60متر مربع
قیمت فروش 360 میلیون تومان
کد ملک 2444
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کوی مهر
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 126متر مربع
قیمت فروش 1.1 تریلیون تومان
کد ملک 2443
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 2448
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
طالقانی 10
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 130متر مربع
قیمت فروش 800 میلیون تومان
کد ملک 2441
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک علوی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 64متر مربع
قیمت فروش 420 میلیون تومان
کد ملک 2440
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک فجر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 65متر مربع
قیمت فروش 620 میلیون تومان
کد ملک 2439
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 530 میلیون تومان
کد ملک 2438
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کارگر 22
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 91متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 2437
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 186متر مربع
قیمت فروش 297.6 هزار تومان
کد ملک 2436
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 4000متر مربع
قیمت فروش 660 هزار تومان
کد ملک 2435
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک علوی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 70متر مربع
قیمت فروش 840 میلیون تومان
کد ملک 2433
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شهرک فجر.فاز3
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 2434
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 410متر مربع
قیمت فروش 615 میلیون تومان
کد ملک 2426
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
22بهمن
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 160متر مربع
قیمت فروش 5 میلیارد تومان
کد ملک 2423
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 2000متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 2427
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 21000متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 2428
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 280متر مربع
قیمت فروش 3.5 میلیارد تومان
کد ملک 2429
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
شهرک علوی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 660 میلیون تومان
کد ملک 2420
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 15 میلیارد تومان
کد ملک 2416
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 980 میلیون تومان
کد ملک 2415