برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 105متر مربع
قیمت فروش 2.1 میلیارد تومان
کد ملک 3362
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
شهرک فجر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 214متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 3366
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
شهرک صنعتی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 55000متر مربع
قیمت فروش 200 میلیارد تومان
کد ملک 3354
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
اندرزگو
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 315متر مربع
قیمت فروش 4.7 میلیارد تومان
کد ملک 3355
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 76متر مربع
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 3351
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 101متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 3333
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 112متر مربع
قیمت فروش 7 میلیارد تومان
کد ملک 3332
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
بلوار رسالت
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 250متر مربع
قیمت فروش 5 میلیارد تومان
کد ملک 3338
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 800متر مربع
قیمت فروش 3.2 میلیارد تومان
کد ملک 3341
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
طالقانی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 180متر مربع
قیمت فروش 3.5 میلیارد تومان
کد ملک 3334
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
ایثارگران
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 158متر مربع
قیمت فروش 2.4 میلیارد تومان
کد ملک 3347
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
مرکز شهر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 10متر مربع
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 3336
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک علوی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 140متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 3339
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
یولاغ
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 640متر مربع
قیمت فروش 10 میلیارد تومان
کد ملک 3342
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
امیرکبیر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش 1.9 میلیارد تومان
کد ملک 3345
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 185متر مربع
قیمت فروش 2.9 میلیارد تومان
کد ملک 3335
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
ایثارگران
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 105متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 3331
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
طالقانی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 3343
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
پاسداران
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 177متر مربع
قیمت فروش 3.2 میلیارد تومان
کد ملک 3340
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 88متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 3337
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
امیرکبیر
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 190متر مربع
قیمت فروش 3.2 میلیارد تومان
کد ملک 3346
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 135متر مربع
قیمت فروش 2.7 میلیارد تومان
کد ملک 3344
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
پاسداران
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 73متر مربع
قیمت فروش 830 میلیون تومان
کد ملک 3330
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 5000متر مربع
قیمت فروش 4 میلیارد تومان
کد ملک 3329
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 125متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 3326
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 75متر مربع
قیمت فروش 900 میلیون تومان
کد ملک 3327
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 155متر مربع
قیمت فروش 2.6 میلیارد تومان
کد ملک 3328
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 142متر مربع
قیمت فروش 3.8 میلیارد تومان
کد ملک 3318
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کوی مهر
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 130متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 3321
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 145متر مربع
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 3324
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
بسیج
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 175متر مربع
قیمت فروش 3.2 میلیارد تومان
کد ملک 3317
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 115متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 3319
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 192متر مربع
قیمت فروش 3.3 میلیارد تومان
کد ملک 3322
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 118متر مربع
قیمت فروش 2.4 میلیارد تومان
کد ملک 3325
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
طالقانی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 240متر مربع
قیمت فروش 4.5 میلیارد تومان
کد ملک 3316
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
استقلال
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 252متر مربع
قیمت فروش 12.6 میلیارد تومان
کد ملک 3320
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 118متر مربع
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 3323
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
خ اسلام
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 220متر مربع
قیمت فروش 2.6 میلیارد تومان
کد ملک 3314
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 85متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 3313
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
مرکز شهر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 17متر مربع
قیمت فروش 900 میلیون تومان
کد ملک 3312
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
پیروزی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 26.4 میلیون تومان
کد ملک 3309
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 130متر مربع
قیمت فروش 2.8 میلیارد تومان
کد ملک 3308
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
امیرکبیر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 82متر مربع
قیمت فروش 451 میلیون تومان
کد ملک 3310
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 500متر مربع
قیمت فروش 25 میلیارد تومان
کد ملک 3311
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
بسیج
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 3306
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
یولاغ
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 312متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 3303
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
ایثارگران
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 105متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 3307
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک علوی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 103متر مربع
قیمت فروش 810 میلیون تومان
کد ملک 3305
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
فردوسی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 4 میلیارد تومان
کد ملک 3304
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
بسیج
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 65متر مربع
قیمت فروش 3.3 میلیارد تومان
کد ملک 3300
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
مرکز شهر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 108متر مربع
قیمت فروش 3.5 میلیارد تومان
کد ملک 3301
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 113متر مربع
قیمت فروش 1.9 میلیارد تومان
کد ملک 3298
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 7 میلیارد تومان
کد ملک 3302
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
بسیج
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 106متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 3299
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
مرکز شهر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 9متر مربع
قیمت فروش 11 میلیارد تومان
کد ملک 3296
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 88متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 3291
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 104متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 3294
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 89متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 3295
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 115متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 3292
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شریعتی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 68متر مربع
قیمت فروش 720 میلیون تومان
کد ملک 3290
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 3287
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
پیروزی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 115متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 3288
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 185متر مربع
قیمت فروش 2.9 میلیارد تومان
کد ملک 3286
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
رضوانی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 192متر مربع
قیمت فروش 3.1 میلیارد تومان
کد ملک 3289
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
پاسداران
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 130متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 3279
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
مطهری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 275متر مربع
قیمت فروش 5.8 میلیارد تومان
کد ملک 3282
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
سوم شعبان
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 60متر مربع
قیمت فروش 600 میلیون تومان
کد ملک 3284
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 3280
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 420متر مربع
قیمت فروش 31 میلیارد تومان
کد ملک 3283
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 1033متر مربع
قیمت فروش 4 میلیارد تومان
کد ملک 3281
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
مطهری
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 170متر مربع
قیمت فروش 5.8 میلیارد تومان
کد ملک 3278
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 101متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 3277
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
بهزیستی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 75متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 3275
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
استقلال
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 115متر مربع
قیمت فروش 2.4 میلیارد تومان
کد ملک 3276
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 125متر مربع
قیمت فروش 2.1 میلیارد تومان
کد ملک 3273
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
مطهری
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 3267
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
جمهوری
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 218متر مربع
قیمت فروش 3.9 میلیارد تومان
کد ملک 3270
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
شهرک فجر
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 140متر مربع
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 3264
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 4.5 میلیارد تومان
کد ملک 3271
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کوی مهر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 108متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 3274
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 105متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 3268
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
رضوانی
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 71متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 3265
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
طالقانی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 3272
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 80متر مربع
قیمت فروش 370 میلیون تومان
کد ملک 3269
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 160متر مربع
قیمت فروش 2.4 میلیارد تومان
کد ملک 3266
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
ولیعصر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 388متر مربع
قیمت فروش 31 میلیارد تومان
کد ملک 3263
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 145متر مربع
قیمت فروش 2.7 میلیارد تومان
کد ملک 3262
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
مرکز شهر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 400متر مربع
قیمت فروش 4 میلیارد تومان
کد ملک 3259
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 625متر مربع
قیمت فروش 4.7 میلیارد تومان
کد ملک 3260
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 83متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 3261
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
شریعتی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 140متر مربع
قیمت فروش 4 میلیارد تومان
کد ملک 3258
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
شریعتی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 3251
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
شهرک فجر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 300متر مربع
قیمت فروش 900 میلیون تومان
کد ملک 3256
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 130متر مربع
قیمت فروش 1.9 میلیارد تومان
کد ملک 3252
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 600متر مربع
قیمت فروش 240 میلیون تومان
کد ملک 3255
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 3253
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 2500متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 3257
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 111متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 3254
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 103متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 3249
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 1000متر مربع
قیمت فروش 300 میلیون تومان
کد ملک 3250