برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
مطهری
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 4500متر مربع
قیمت فروش 76.5 میلیارد تومان
کد ملک 2681
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
فردوسی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 92متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 2679
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
نورعلی بیگ
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 1600متر مربع
قیمت فروش 2.4 میلیارد تومان
کد ملک 2674
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
نورعلی بیگ
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 425متر مربع
قیمت فروش 850 میلیون تومان
کد ملک 2675
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
طالقانی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 310متر مربع
قیمت فروش 3.1 میلیارد تومان
کد ملک 2677
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 155متر مربع
قیمت فروش 2.6 میلیارد تومان
کد ملک 2670
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک فجر
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 145متر مربع
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 2672
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
فردوسی
اتاق خواب 5
پارکینگ __
زیر بنا 300متر مربع
قیمت فروش 4.8 میلیارد تومان
کد ملک 2667
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 375متر مربع
قیمت فروش 2.1 میلیارد تومان
کد ملک 2663
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
شهرک فجر
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 180متر مربع
قیمت فروش 2.7 میلیارد تومان
کد ملک 2664
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
امام خمینی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 246متر مربع
قیمت فروش 4.9 میلیارد تومان
کد ملک 2665
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 115متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 2666
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 155متر مربع
قیمت فروش 2.1 میلیارد تومان
کد ملک 2658
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 128متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 2657
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 1000متر مربع
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 2656
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
باهنر
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 210متر مربع
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 2654
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 68متر مربع
قیمت فروش 850 میلیون تومان
کد ملک 2655
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
امیرکبیر
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 67متر مربع
قیمت فروش 670 میلیون تومان
کد ملک 2653
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 6.2 میلیارد تومان
کد ملک 2649
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 128متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 2647
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 105متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 2645
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
جمهوری
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 118متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 2646
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 160متر مربع
قیمت فروش 2.1 میلیارد تومان
کد ملک 2650
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 96متر مربع
قیمت فروش 528 میلیون تومان
کد ملک 2643
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 300متر مربع
قیمت فروش 3.9 میلیارد تومان
کد ملک 2640
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 131متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 2636
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
آزادی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 2641
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
ایثارگران
اتاق خواب __
پارکینگ دارد
زیر بنا 130متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 2638
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 131متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 2632
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 180متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 2631
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
ایثارگران
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 160متر مربع
قیمت فروش 2.1 میلیارد تومان
کد ملک 2639
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 300متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 2642
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 30 میلیارد تومان
کد ملک 2644
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 60متر مربع
قیمت فروش 480 میلیون تومان
کد ملک 2633
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
امیرکبیر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 210متر مربع
قیمت فروش 420 میلیون تومان
کد ملک 2629
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 10000متر مربع
قیمت فروش 4.5 میلیارد تومان
کد ملک 2628
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 2625
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 98متر مربع
قیمت فروش 686 میلیون تومان
کد ملک 2627
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
شهرک کوثر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 300متر مربع
قیمت فروش 1 میلیون تومان
کد ملک 2622
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 105متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 2630
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 170متر مربع
قیمت فروش 765 میلیون تومان
کد ملک 2623
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
طالقانی
اتاق خواب 4
پارکینگ __
زیر بنا 170متر مربع
قیمت فروش 3.5 میلیارد تومان
کد ملک 2619
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
مرکز شهر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 10متر مربع
قیمت فروش 1.9 میلیارد تومان
کد ملک 2620
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 198متر مربع
قیمت فروش 2.7 میلیارد تومان
کد ملک 2617
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 114متر مربع
قیمت فروش 970 میلیون تومان
کد ملک 2621
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 2615
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ دارد
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 2618
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
امیرکبیر
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 144متر مربع
قیمت فروش 1.9 میلیارد تومان
کد ملک 2612
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
ایثارگران
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 98متر مربع
قیمت فروش 882 میلیون تومان
کد ملک 2611
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 638متر مربع
قیمت فروش 800 میلیون تومان
کد ملک 2614
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 103متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 2613
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 3500متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 2605
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک علوی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 103متر مربع
قیمت فروش 530 میلیون تومان
کد ملک 2606
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
حاج بلوک
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 64متر مربع
قیمت فروش 625 میلیون تومان
کد ملک 2607
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
پاسداران
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 111متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 2609
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 135متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 2604
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 127متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 2603
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شهرک فجر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 2608
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
امیرکبیر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 106متر مربع
قیمت فروش 954 میلیون تومان
کد ملک 2610
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 104متر مربع
قیمت فروش 800 میلیون تومان
کد ملک 2598
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
پیروزی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 175متر مربع
قیمت فروش 3.1 میلیارد تومان
کد ملک 2602
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 93متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 2592
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
امیرکبیر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 351متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 2589
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک علوی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 2595
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 127متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 2586
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
فردوسی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 88متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 2591
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 80متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 2600
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 96متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 2601
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 117متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 2597
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شریعتی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 123متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 2593
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 434متر مربع
قیمت فروش 4.4 میلیارد تومان
کد ملک 2599
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 185متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 2581
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 292متر مربع
قیمت فروش 525.6 میلیون تومان
کد ملک 2579
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 192متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 2582
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 300متر مربع
قیمت فروش 450 میلیون تومان
کد ملک 2580
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
پیروزی
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 175متر مربع
قیمت فروش 3.1 میلیارد تومان
کد ملک 2583
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 149متر مربع
قیمت فروش 2.1 میلیارد تومان
کد ملک 2585
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
طالقانی
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 675متر مربع
قیمت فروش 8.8 میلیارد تومان
کد ملک 2578
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک علوی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش 770 میلیون تومان
کد ملک 2575
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 44متر مربع
قیمت فروش 400 میلیون تومان
کد ملک 2577
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک علوی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 83متر مربع
قیمت فروش 750 میلیون تومان
کد ملک 2576
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب __
پارکینگ دارد
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 2567
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 3500متر مربع
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 2570
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 400متر مربع
قیمت فروش 6.4 میلیارد تومان
کد ملک 2571
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 114متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 2572
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
فردوسی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 85متر مربع
قیمت فروش 935 میلیون تومان
کد ملک 2574
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 127متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 2568
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک فجر
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 138متر مربع
قیمت فروش 1.9 میلیارد تومان
کد ملک 2565
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
جمهوری
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 138متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 2566
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 500متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 2569
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
فردوسی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 240متر مربع
قیمت فروش 3.7 میلیارد تومان
کد ملک 2573
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 420متر مربع
قیمت فروش 1.9 میلیارد تومان
کد ملک 2553
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کوی مهر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 137متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 2556
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 900متر مربع
قیمت فروش 540 میلیون تومان
کد ملک 2554
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 1400متر مربع
قیمت فروش 600 میلیون تومان
کد ملک 2561
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 2557
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 132متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 2560
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 2559
برای فروش
اسلایدر عکس
سالن
سالن
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 900متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 2562
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 2558