برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
امام خمینی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 331متر مربع
قیمت فروش 4.3 میلیارد تومان
کد ملک 2799
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
آوینی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 75متر مربع
قیمت فروش 750 میلیون تومان
کد ملک 2795
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 790متر مربع
قیمت فروش 5.5 میلیارد تومان
کد ملک 2790
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 2786
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک فجر
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 132متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 2784
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 625متر مربع
قیمت فروش 2.8 میلیارد تومان
کد ملک 2791
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
کارگر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 40متر مربع
قیمت فروش 2.4 هزار تومان
کد ملک 2787
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 155متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 2789
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 1000متر مربع
قیمت فروش 700 میلیون تومان
کد ملک 2792
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
یولاغ
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 2785
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 2788
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 1000متر مربع
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 2778
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
نورعلی بیگ
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 2000متر مربع
قیمت فروش 3.4 میلیارد تومان
کد ملک 2783
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 444متر مربع
قیمت فروش 15.5 میلیارد تومان
کد ملک 2779
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 2777
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 600متر مربع
قیمت فروش 900 میلیون تومان
کد ملک 2776
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
نورعلی بیگ
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 700متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 2780
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شریعتی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 180متر مربع
قیمت فروش 3.6 میلیارد تومان
کد ملک 2775
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 2771
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شهرک علوی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 2000متر مربع
قیمت فروش 2.4 میلیارد تومان
کد ملک 2774
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
مرکز شهر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 31متر مربع
قیمت فروش 7.5 میلیارد تومان
کد ملک 2772
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 1500متر مربع
قیمت فروش 750 میلیون تومان
کد ملک 2773
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 97متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 2768
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 136متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 2770
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
اوینی
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 72متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 2766
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 3.2 میلیارد تومان
کد ملک 2767
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک علوی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 86متر مربع
قیمت فروش 560 میلیون تومان
کد ملک 2764
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 3500متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 2765
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کوی مهر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 126متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 2761
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
امیرکبیر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 102متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 2762
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
طالقانی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 325متر مربع
قیمت فروش 3.7 میلیارد تومان
کد ملک 2760
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 500متر مربع
قیمت فروش 900 میلیون تومان
کد ملک 2759
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 95متر مربع
قیمت فروش 950 میلیون تومان
کد ملک 2754
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 85متر مربع
قیمت فروش 750 میلیون تومان
کد ملک 2746
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
شهرک فجر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 180متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 2753
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 140متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 2757
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 2745
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
فردوسی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 262متر مربع
قیمت فروش 5.2 میلیارد تومان
کد ملک 2747
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
امیرکبیر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 353متر مربع
قیمت فروش 4.2 میلیارد تومان
کد ملک 2750
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
شهرک کوثر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 300متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 2755
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
کارون
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 134متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 2751
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
امام خمینی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 33متر مربع
قیمت فروش 13.2 میلیارد تومان
کد ملک 2758
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
هلالی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 78متر مربع
قیمت فروش 4.2 میلیارد تومان
کد ملک 2744
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
مطهری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 92متر مربع
قیمت فروش 966 میلیون تومان
کد ملک 2752
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
چهاراه مطهری
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 105متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 2748
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 91متر مربع
قیمت فروش 228 میلیون تومان
کد ملک 2756
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
گلستان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 141متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 2743
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
ایثارگران
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 2741
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
استقلال
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 70متر مربع
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 2742
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
ارشاد
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 75متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 2739
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 141متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 2740
برای فروش
اسلایدر عکس
کارخانه
کارخانه
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 6000متر مربع
قیمت فروش 9 میلیارد تومان
کد ملک 2735
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
استقلال
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 52متر مربع
قیمت فروش 650 میلیون تومان
کد ملک 2737
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 1000متر مربع
قیمت فروش 330 میلیون تومان
کد ملک 2738
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 2730
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
فردوسی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 117متر مربع
قیمت فروش 1.9 میلیارد تومان
کد ملک 2729
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
میدان عاشورا
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 52متر مربع
قیمت فروش 500 میلیون تومان
کد ملک 2724
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
ایثارگران
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 87متر مربع
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 2727
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 600 میلیون تومان
کد ملک 2725
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
امیرکبیر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 2728
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
گلستان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 108متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 2726
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
ایثارگران
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 126متر مربع
قیمت فروش 2.7 میلیارد تومان
کد ملک 2723
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
استقلال
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 630 میلیون تومان
کد ملک 2722
برای فروش
اسلایدر عکس
کارگاه
کارگاه
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 2750متر مربع
قیمت فروش 8.3 میلیارد تومان
کد ملک 2721
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 24000متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 2720
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 88متر مربع
قیمت فروش 920 میلیون تومان
کد ملک 2718
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
طالقانی 46
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 130متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 2719
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 138متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 2717
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 104 میلیارد تومان
کد ملک 2714
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شریعتی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 94متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 2713
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شریعتی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 58متر مربع
قیمت فروش 638 میلیون تومان
کد ملک 2715
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 2710
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 10000متر مربع
قیمت فروش 3.5 میلیارد تومان
کد ملک 2711
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 80متر مربع
قیمت فروش 984 میلیون تومان
کد ملک 2712
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کوی مهر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 137متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 2709
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 2.7 میلیارد تومان
کد ملک 2705
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
امیرکبیر
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 115متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 2708
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
مطهری
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 2706
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 138متر مربع
قیمت فروش 2.1 میلیارد تومان
کد ملک 2707
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 85متر مربع
قیمت فروش 935 میلیون تومان
کد ملک 2691
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
طالقانی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 33متر مربع
قیمت فروش 396 میلیون تومان
کد ملک 2704
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 105متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 2694
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
ایثارگران
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 2699
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
گلستان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 116متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 2703
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
سرداران
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 6500متر مربع
قیمت فروش 3.9 میلیارد تومان
کد ملک 2698
برای فروش
اسلایدر عکس
دامداری
دامداری
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 1166متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 2692
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 115متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 2695
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
شهرک فجر
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 360متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 2701
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 2700
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
شهرک هدایت
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 86متر مربع
قیمت فروش 850 میلیون تومان
کد ملک 2690
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
ولیعصر
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 58متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 2693
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 125متر مربع
قیمت فروش 1.9 میلیارد تومان
کد ملک 2696
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 750 میلیون تومان
کد ملک 2702
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
طالقانی
اتاق خواب __
پارکینگ دارد
زیر بنا 135متر مربع
قیمت فروش 850 میلیون تومان
کد ملک 2697
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 500 میلیون تومان
کد ملک 2688
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
طالقانی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 190متر مربع
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 2686
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 145متر مربع
قیمت فروش 1.9 میلیارد تومان
کد ملک 2687
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
باهنر
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 360متر مربع
قیمت فروش 8 میلیارد تومان
کد ملک 2684
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
جمهوری
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 82متر مربع
قیمت فروش 984 میلیون تومان
کد ملک 2680
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
طالقانی
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 2682