برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 9 میلیارد تومان
کد ملک 3585
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهید زنجانی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 142متر مربع
قیمت فروش 4.2 میلیارد تومان
کد ملک 3568
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
بازار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 20متر مربع
قیمت فروش 150 میلیون تومان
کد ملک 3591
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 115متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 3572
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 114متر مربع
قیمت فروش 3.6 میلیارد تومان
کد ملک 3565
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 105متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 3564
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش 2.9 میلیارد تومان
کد ملک 3563
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 3575
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 95متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 3566
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
حاج بلوک
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 112متر مربع
قیمت فروش 3.2 میلیارد تومان
کد ملک 3562
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
فردوسی
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 160متر مربع
قیمت فروش 5.3 میلیارد تومان
کد ملک 3569
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 3576
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش 3.7 میلیارد تومان
کد ملک 3567
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
استقلال
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 240متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 3577
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 68متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 3570
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 3574
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خیابان تعاون
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 135متر مربع
قیمت فروش 4.2 میلیارد تومان
کد ملک 3573
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 3.3 میلیارد تومان
کد ملک 3561
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 2.6 میلیارد تومان
کد ملک 3559
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
امیرکبیر
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 130متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 3560
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 150 میلیون تومان
کد ملک 3556
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 5.1 میلیارد تومان
کد ملک 3555
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 105متر مربع
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 3554
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 3553
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 4 میلیارد تومان
کد ملک 3552
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
پیروزی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.4 میلیارد تومان
کد ملک 3551
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 3.4 میلیارد تومان
کد ملک 3550
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
امیر کبیر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 105متر مربع
قیمت فروش 2.8 میلیارد تومان
کد ملک 3549
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
کارگر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 266متر مربع
قیمت فروش 3.2 میلیارد تومان
کد ملک 3548
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 6 میلیارد تومان
کد ملک 3546
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
امیرکبیر
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 135متر مربع
قیمت فروش 3.2 میلیارد تومان
کد ملک 3547
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 750متر مربع
قیمت فروش 380 میلیون تومان
کد ملک 3545
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
امیرکبیر
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 60متر مربع
قیمت فروش 650 میلیون تومان
کد ملک 3544
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 2100متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 3542
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 82متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 3543
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
مرکز شهر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 240متر مربع
قیمت فروش 6.5 میلیارد تومان
کد ملک 3541
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 97متر مربع
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 3537
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
پیروزی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش 3.2 میلیارد تومان
کد ملک 3539
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
جمهوری
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 99متر مربع
قیمت فروش 1.9 میلیارد تومان
کد ملک 3538
برای فروش
اسلایدر عکس
دامداری
دامداری
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 435متر مربع
قیمت فروش 870 میلیون تومان
کد ملک 3535
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
فردوسی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 114متر مربع
قیمت فروش 2.9 میلیارد تومان
کد ملک 3534
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 80متر مربع
قیمت فروش 450 میلیون تومان
کد ملک 3536
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 2.8 میلیارد تومان
کد ملک 3533
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
طالقانی
اتاق خواب 4
پارکینگ __
زیر بنا 230متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 3530
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 6305متر مربع
قیمت فروش 3.2 میلیارد تومان
کد ملک 3531
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
طالقانی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 3529
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 4000متر مربع
قیمت فروش 800 میلیون تومان
کد ملک 3532
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 60متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 3526
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
طالقانی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 5 میلیارد تومان
کد ملک 3525
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 85متر مربع
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 3527
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 140متر مربع
قیمت فروش 3.8 میلیارد تومان
کد ملک 3523
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
بازار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 36متر مربع
قیمت فروش 36 میلیون تومان
کد ملک 3524
برای فروش
7تیر
7تیر
7تیر
7تیر
7تیر
7تیر
7تیر
7تیر
7تیر
7تیر
8 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 117متر مربع
قیمت فروش 2.8 میلیارد تومان
کد ملک 3521
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 10000متر مربع
قیمت فروش 3.5 میلیارد تومان
کد ملک 3516
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خیابان تعاون
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 116متر مربع
قیمت فروش 2.9 میلیارد تومان
کد ملک 3519
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
کارون
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 3517
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک فجر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 91متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 3520
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 83متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 3515
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
جمهوری
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 145متر مربع
قیمت فروش 3.2 میلیارد تومان
کد ملک 3511
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 104متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 3513
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 400متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 3514
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 105متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 3512
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 450متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 3509
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 650متر مربع
قیمت فروش 2.6 میلیارد تومان
کد ملک 3510
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
فردوسی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 70متر مربع
قیمت فروش 930 میلیون تومان
کد ملک 3508
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 10000متر مربع
قیمت فروش 30 میلیارد تومان
کد ملک 3507
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 130متر مربع
قیمت فروش 4.2 میلیارد تومان
کد ملک 3505
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 83متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 3503
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 106متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 3504
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 75متر مربع
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 3501
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 192متر مربع
قیمت فروش 4 میلیارد تومان
کد ملک 3499
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
شهرک فجر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 197متر مربع
قیمت فروش 3.3 میلیارد تومان
کد ملک 3502
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
امیرکبیر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 160متر مربع
قیمت فروش 3.5 میلیارد تومان
کد ملک 3487
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 300 میلیون تومان
کد ملک 3495
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
امیرکبیر
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 190متر مربع
قیمت فروش 4 میلیارد تومان
کد ملک 3494
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
شهرک فجر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 216متر مربع
قیمت فروش 4 میلیارد تومان
کد ملک 3485
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
امیرکبیر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 420متر مربع
قیمت فروش 6.5 میلیارد تومان
کد ملک 3488
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 196متر مربع
قیمت فروش 3.1 میلیارد تومان
کد ملک 3492
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک اسمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 180متر مربع
قیمت فروش 4.3 میلیارد تومان
کد ملک 3484
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 315متر مربع
قیمت فروش 8.4 میلیارد تومان
کد ملک 3489
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 154متر مربع
قیمت فروش 1.9 میلیارد تومان
کد ملک 3493
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
نورعلی بیگ
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 1000متر مربع
قیمت فروش 3.5 میلیارد تومان
کد ملک 3490
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
کارگر
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 65متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 3491
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 2000متر مربع
قیمت فروش 650 میلیون تومان
کد ملک 3483
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
بهزیستی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 116متر مربع
قیمت فروش 2.1 میلیارد تومان
کد ملک 3469
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک فجر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 80متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 3475
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 180متر مربع
قیمت فروش 4 میلیارد تومان
کد ملک 3482
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
رجایی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 62متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 3460
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 113متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 3463
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 2.4 میلیارد تومان
کد ملک 3456
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 98متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 3473
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 82متر مربع
قیمت فروش 980 میلیون تومان
کد ملک 3472
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 4.5 میلیارد تومان
کد ملک 3478
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
جمهوری
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 95متر مربع
قیمت فروش 1.9 میلیارد تومان
کد ملک 3481
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 85متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 3480
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 95متر مربع
قیمت فروش 3.2 میلیارد تومان
کد ملک 3461
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شریعتی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 3457
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
زنجانی
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 219متر مربع
قیمت فروش 2.6 میلیارد تومان
کد ملک 3479
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 98متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 3471
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
سپاه
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 3466