برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
امیرکبیر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 125متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 1004
برای فروش
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
7 عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 92متر مربع
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 980
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 157متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 1013
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 85متر مربع
قیمت فروش 680 میلیون تومان
کد ملک 989
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 105متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 990
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک علوی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 72متر مربع
قیمت فروش 520 میلیون تومان
کد ملک 1018
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 103متر مربع
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 999
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
امیرکبیر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 95متر مربع
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 976
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 81متر مربع
قیمت فروش 891 میلیون تومان
کد ملک 996
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شریعتی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 113متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 994
برای فروش
پیروزی
پیروزی
پیروزی
پیروزی
پیروزی
پیروزی
پیروزی
پیروزی
پیروزی
پیروزی
8 عکس
آپارتمان
آپارتمان
پیروزی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 182متر مربع
قیمت فروش 2.4 میلیارد تومان
کد ملک 1006
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک علوی
اتاق خواب __
پارکینگ دارد
زیر بنا 92متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 969
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
پاسداران
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 85متر مربع
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 971
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
امیرکبیر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 105متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 973
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
امیرکبیر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 126متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 970
برای فروش
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
7 عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 97متر مربع
قیمت فروش 960 میلیون تومان
کد ملک 972
برای فروش
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
4 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 124متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 875
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 175متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 961
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
طالقانی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 960
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 125متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 959
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 95متر مربع
قیمت فروش 950 میلیون تومان
کد ملک 946
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شهرک علوی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 95متر مربع
قیمت فروش 950 میلیون تومان
کد ملک 951
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 947
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 105متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 956
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 95متر مربع
قیمت فروش 950 میلیون تومان
کد ملک 949
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 105متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 953
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب __
پارکینگ دارد
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش 990 میلیون تومان
کد ملک 950
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 165متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 944
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 130متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 941
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 105متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 945
برای فروش
فردوسی
فردوسی
فردوسی
فردوسی
فردوسی
فردوسی
فردوسی
فردوسی
فردوسی
7 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 134متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 942
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
امیر کبیر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 125متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 922
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 107متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 927
برای فروش
ایثارگران
ایثارگران
ایثارگران
ایثارگران
ایثارگران
ایثارگران
4 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
ایثارگران
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 105متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 932
برای فروش
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
4 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش 945 میلیون تومان
کد ملک 918
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 933
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
ایثارگران
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 125متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 928
برای فروش
جمهوری
جمهوری
جمهوری
جمهوری
جمهوری
جمهوری
4 عکس
آپارتمان
آپارتمان
جمهوری
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 937
برای فروش
جمهوری
جمهوری
جمهوری
جمهوری
جمهوری
جمهوری
جمهوری
جمهوری
جمهوری
7 عکس
آپارتمان
آپارتمان
جمهوری
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 96متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 935
برای فروش
فردوس
فردوس
فردوس
فردوس
فردوس
فردوس
4 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ دارد
زیر بنا 114متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 924
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
امیرکبیر
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 135متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 919
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 88متر مربع
قیمت فروش 968 میلیون تومان
کد ملک 926
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بهزیستی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 106متر مربع
قیمت فروش 954 میلیون تومان
کد ملک 930
برای فروش
شهرک فجر
شهرک فجر
شهرک فجر
شهرک فجر
شهرک فجر
شهرک فجر
4 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شهرک فجر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 107متر مربع
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 921
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 106متر مربع
قیمت فروش 945 میلیون تومان
کد ملک 934
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شهرک فجر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 170متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 909
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 910
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش 990 میلیون تومان
کد ملک 906
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 3.5 میلیارد تومان
کد ملک 908
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 103متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 905
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 86متر مربع
قیمت فروش 989 میلیون تومان
کد ملک 912
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 105متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 911
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 872
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 3.7 میلیارد تومان
کد ملک 873
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 165متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 878
برای فروش
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
4 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 80متر مربع
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 879
برای فروش
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
11 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
طالقانی
اتاق خواب __
پارکینگ دارد
زیر بنا 170متر مربع
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 893
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 2.1 میلیارد تومان
کد ملک 876
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 892
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 170متر مربع
قیمت فروش 2.1 میلیارد تومان
کد ملک 874
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 107متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 877
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 125متر مربع
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 839
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 832
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 835
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شهرک فجر.فاز3
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 283متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 855
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
امیر کبیر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 129متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 858
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شهرک علوی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 64متر مربع
قیمت فروش 400 میلیون تومان
کد ملک 836
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 130متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 867
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 130متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 860
برای فروش
شهرک علوی
شهرک علوی
شهرک علوی
شهرک علوی
شهرک علوی
شهرک علوی
4 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شهرک علوی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 140متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 856
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 845
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 854
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
ایثارگران
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 857
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
هفت تیر
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 155متر مربع
قیمت فروش 1.9 میلیارد تومان
کد ملک 842
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 117متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 865
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 135متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 868
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
امیرکبیر
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 140متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 862
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
طالقانی38
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 105متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 816
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 818
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 813
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
امیر کبیر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 96متر مربع
قیمت فروش 650 میلیون تومان
کد ملک 808
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 80متر مربع
قیمت فروش 840 میلیون تومان
کد ملک 811
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 260متر مربع
قیمت فروش 3.9 میلیارد تومان
کد ملک 809
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 108متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 807
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
چهاراه مطهری
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 170متر مربع
قیمت فروش 2.4 میلیارد تومان
کد ملک 782
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 789
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 242متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 798
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شهرک فجر.فاز4
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 65متر مربع
قیمت فروش 507 تومان
کد ملک 791
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 99متر مربع
قیمت فروش 800 میلیون تومان
کد ملک 795
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
امیر کبیر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 98متر مربع
قیمت فروش 980 میلیون تومان
کد ملک 788
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 792
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 135متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 781
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
پاسداران
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 395متر مربع
قیمت فروش 6.7 میلیارد تومان
کد ملک 3498