برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.7 میلیارد تومان
کد ملک 1931
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
شریعتی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 1924
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
مرکز شهر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 130متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 1930
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 1925
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
بازار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 36متر مربع
قیمت فروش 5.4 میلیارد تومان
کد ملک 1929
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
مرکز شهر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1927
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 250 میلیون تومان
کد ملک 1922
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی 6
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 82متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 1920
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 97متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 1915
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 450 میلیون تومان
کد ملک 1923
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 75متر مربع
قیمت فروش 750 میلیون تومان
کد ملک 1919
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 76متر مربع
قیمت فروش 800 میلیون تومان
کد ملک 1916
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
پاسداران
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 65متر مربع
قیمت فروش 650 میلیون تومان
کد ملک 1917
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
ولیعصر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 78متر مربع
قیمت فروش 858 میلیون تومان
کد ملک 1921
برای فروش
شهر صنعتی
شهر صنعتی
شهر صنعتی
شهر صنعتی
شهر صنعتی
شهر صنعتی
شهر صنعتی
5 عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهر صنعتی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش 630 میلیون تومان
کد ملک 1909
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 800 میلیون تومان
کد ملک 1913
برای فروش
فردوسی
فردوسی
فردوسی
فردوسی
فردوسی
فردوسی
فردوسی
فردوسی
6 عکس
آپارتمان
آپارتمان
فردوسی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 1908
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 102متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 1906
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک علوی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 77متر مربع
قیمت فروش 630 میلیون تومان
کد ملک 1903
برای فروش
گلستان
گلستان
گلستان
گلستان
گلستان
گلستان
گلستان
گلستان
6 عکس
آپارتمان
آپارتمان
گلستان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 122متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 1889
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 105متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 1895
برای فروش
امیرکبیر
امیرکبیر
امیرکبیر
امیرکبیر
امیرکبیر
امیرکبیر
امیرکبیر
امیرکبیر
امیرکبیر
امیرکبیر
8 عکس
آپارتمان
آپارتمان
امیرکبیر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 125متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 1888
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
بسیج2
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 1887
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 4.8 میلیارد تومان
کد ملک 1883
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 108متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 1879
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
بسیج 1
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1877
برای فروش
امیرکبیر
امیرکبیر
امیرکبیر
امیرکبیر
امیرکبیر
امیرکبیر
امیرکبیر
امیرکبیر
امیرکبیر
7 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
امیرکبیر
اتاق خواب __
پارکینگ دارد
زیر بنا 360متر مربع
قیمت فروش 4.5 میلیارد تومان
کد ملک 1876
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 153متر مربع
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 1882
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
بلوار رسالت
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 132متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 1886
برای فروش
مطهری
مطهری
مطهری
مطهری
مطهری
مطهری
مطهری
مطهری
مطهری
مطهری
مطهری
مطهری
مطهری
مطهری
مطهری
مطهری
مطهری
15 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 159متر مربع
قیمت فروش 2.7 میلیارد تومان
کد ملک 1884
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 170متر مربع
قیمت فروش 2.6 میلیارد تومان
کد ملک 1880
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 105متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 1878
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
فردوسی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 86متر مربع
قیمت فروش 645 میلیون تومان
کد ملک 1881
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 1856
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 105متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 1855
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 85متر مربع
قیمت فروش 85 میلیون تومان
کد ملک 1852
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.6 تریلیون تومان
کد ملک 1868
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 300 میلیون تومان
کد ملک 1866
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 75متر مربع
قیمت فروش 460 میلیون تومان
کد ملک 1870
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 4.1 تریلیون تومان
کد ملک 1869
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
شریعتی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 3.4 میلیارد تومان
کد ملک 1854
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
شهرک علوی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 160متر مربع
قیمت فروش 3.2 میلیارد تومان
کد ملک 1846
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 1848
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 1849
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 3000متر مربع
قیمت فروش 4.5 میلیارد تومان
کد ملک 1850
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
عبدل اباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 10 میلیارد تومان
کد ملک 1847
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 1845
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک علوی
اتاق خواب __
پارکینگ دارد
زیر بنا 85متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1841
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
شهرک فجر.فاز2
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 250متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1843
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 19.8 میلیارد تومان
کد ملک 1833
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
استقلال
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 420متر مربع
قیمت فروش 7.5 میلیارد تومان
کد ملک 1835
برای فروش
طالقانی 38
طالقانی 38
طالقانی 38
طالقانی 38
طالقانی 38
طالقانی 38
طالقانی 38
طالقانی 38
6 عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی 38
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 115متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 1836
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک علوی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 96متر مربع
قیمت فروش 750 میلیون تومان
کد ملک 1832
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
بازار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 12متر مربع
قیمت فروش 2.4 میلیارد تومان
کد ملک 1839
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 17.6 میلیارد تومان
کد ملک 1834
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
استقلال
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 3.3 میلیارد تومان
کد ملک 1838
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
بازار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 16متر مربع
قیمت فروش 4.9 میلیارد تومان
کد ملک 1820
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 10 میلیارد تومان
کد ملک 1830
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
حاج بلوک
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 95متر مربع
قیمت فروش 807.5 میلیون تومان
کد ملک 1827
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک علوی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 62متر مربع
قیمت فروش 495 میلیون تومان
کد ملک 1823
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 1828
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 70متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 1822
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک علوی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 1821
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
بهزیستی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 69متر مربع
قیمت فروش 2.1 میلیارد تومان
کد ملک 1824
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
آزادی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 1826
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
بهزیستی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 3.2 میلیارد تومان
کد ملک 1825
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 4.6 میلیارد تومان
کد ملک 1819
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
شهرک علوی
اتاق خواب __
پارکینگ دارد
زیر بنا 50متر مربع
قیمت فروش 3.3 میلیارد تومان
کد ملک 1798
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1786
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
امام خمینی
اتاق خواب __
پارکینگ دارد
زیر بنا 185متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 1813
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 1800متر مربع
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 1792
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
شهرک علوی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 80متر مربع
قیمت فروش 5.2 میلیارد تومان
کد ملک 1799
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 4 میلیارد تومان
کد ملک 1785
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
حاج بلوک
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 1793
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 1789
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 107متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 1801
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
جمهوری
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 78متر مربع
قیمت فروش 750 میلیون تومان
کد ملک 1791
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
شهرک علوی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 53متر مربع
قیمت فروش 3.4 میلیارد تومان
کد ملک 1800
برای فروش
فرهنگ
فرهنگ
فرهنگ
فرهنگ
فرهنگ
فرهنگ
فرهنگ
فرهنگ
فرهنگ
فرهنگ
فرهنگ
فرهنگ
فرهنگ
فرهنگ
12 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 141متر مربع
قیمت فروش 1.9 میلیارد تومان
کد ملک 1777
برای فروش
شهرک علوی
شهرک علوی
شهرک علوی
شهرک علوی
شهرک علوی
شهرک علوی
شهرک علوی
شهرک علوی
شهرک علوی
7 عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک علوی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 89متر مربع
قیمت فروش 650 میلیون تومان
کد ملک 1772
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
طالقانی
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 85متر مربع
قیمت فروش 2.4 میلیارد تومان
کد ملک 1758
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب 4
پارکینگ __
زیر بنا 170متر مربع
قیمت فروش 2.9 میلیارد تومان
کد ملک 1769
برای فروش
مطهری
مطهری
مطهری
مطهری
مطهری
مطهری
4 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1766
برای فروش
مطهری
مطهری
مطهری
مطهری
مطهری
مطهری
مطهری
5 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1763
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 115متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1767
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 4.3 میلیارد تومان
کد ملک 1765
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1764
برای فروش
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
8 عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 128متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 1753
برای فروش
پیروزی
پیروزی
پیروزی
پیروزی
پیروزی
پیروزی
پیروزی
پیروزی
پیروزی
7 عکس
آپارتمان
آپارتمان
پیروزی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 170متر مربع
قیمت فروش 2.6 میلیارد تومان
کد ملک 1757
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
فردوسی
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 504متر مربع
قیمت فروش 8 میلیارد تومان
کد ملک 1752
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بهزیستی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 340متر مربع
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 1754
برای فروش
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
6 عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 1747
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
هلالی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 620 میلیون تومان
کد ملک 1745
برای فروش
رسالت
رسالت
رسالت
رسالت
رسالت
رسالت
رسالت
رسالت
رسالت
رسالت
رسالت
رسالت
رسالت
11 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 133متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 1746
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 107متر مربع
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 1749
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 70متر مربع
قیمت فروش 530 میلیون تومان
کد ملک 1748
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 130متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 1750
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
چهاراه مطهری
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 138متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 1741
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 113متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 1740
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 300متر مربع
قیمت فروش 3.2 میلیارد تومان
کد ملک 1727