برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 2500متر مربع
قیمت فروش 450 میلیون تومان
کد ملک 2071
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 75متر مربع
قیمت فروش 975 میلیون تومان
کد ملک 2068
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک فجر
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 625 میلیون تومان
کد ملک 2069
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 2065
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
جمهوری
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 91متر مربع
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 2066
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 2067
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
بسیج
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 2060
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
فردوسی
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 14متر مربع
قیمت فروش 4.5 میلیارد تومان
کد ملک 2061
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
بسیج
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 2055
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
شریعتی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 157متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 2056
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
چهاراه مطهری
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 180متر مربع
قیمت فروش 2.9 میلیارد تومان
کد ملک 2047
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 60متر مربع
قیمت فروش 450 میلیون تومان
کد ملک 2044
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شریعتی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 80متر مربع
قیمت فروش 650 میلیون تومان
کد ملک 2048
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 105متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 2050
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 112متر مربع
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 2042
برای فروش
مطهری
مطهری
مطهری
مطهری
مطهری
مطهری
مطهری
مطهری
مطهری
مطهری
مطهری
9 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 83متر مربع
قیمت فروش 830 میلیون تومان
کد ملک 2046
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 2053
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
شریعتی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 210متر مربع
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 2054
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 135متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 2051
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
چهاراه مطهری
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 135متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 2052
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 133متر مربع
قیمت فروش 3.3 میلیارد تومان
کد ملک 2043
برای فروش
22بهمن
22بهمن
22بهمن
22بهمن
22بهمن
22بهمن
22بهمن
22بهمن
6 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 80متر مربع
قیمت فروش 720 میلیون تومان
کد ملک 2049
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
امیرکبیر
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 115متر مربع
قیمت فروش 945 میلیون تومان
کد ملک 2045
برای فروش
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
8 عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 976 میلیون تومان
کد ملک 2040
برای فروش
22بهمن
22بهمن
22بهمن
22بهمن
22بهمن
22بهمن
22بهمن
22بهمن
22بهمن
22بهمن
22بهمن
22بهمن
10 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 2034
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 1.2 تریلیون تومان
کد ملک 2038
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شهرک علوی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 81متر مربع
قیمت فروش 395 میلیون تومان
کد ملک 2036
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 87متر مربع
قیمت فروش 650 میلیون تومان
کد ملک 2039
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 102متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 2033
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
امیرکبیر
اتاق خواب __
پارکینگ دارد
زیر بنا 118متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 2035
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 140متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 2028
برای فروش
فردوسی
فردوسی
فردوسی
فردوسی
فردوسی
فردوسی
فردوسی
فردوسی
فردوسی
فردوسی
فردوسی
9 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 130متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 2031
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 140متر مربع
قیمت فروش 3.7 میلیارد تومان
کد ملک 2029
برای فروش
مطهری
مطهری
مطهری
مطهری
مطهری
مطهری
مطهری
مطهری
6 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ دارد
زیر بنا 81متر مربع
قیمت فروش 3.7 میلیارد تومان
کد ملک 2022
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 97متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 2024
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 2023
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 2.6 میلیارد تومان
کد ملک 2027
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
پیروزی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 95متر مربع
قیمت فروش 985 میلیون تومان
کد ملک 2025
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 280متر مربع
قیمت فروش 2.4 میلیارد تومان
کد ملک 2030
برای فروش
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
4 عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 93متر مربع
قیمت فروش 800 میلیون تومان
کد ملک 2016
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 130متر مربع
قیمت فروش 2.1 میلیارد تومان
کد ملک 2021
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک فجر
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 900 میلیون تومان
کد ملک 2015
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
ولیعصر
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 50متر مربع
قیمت فروش 580 میلیون تومان
کد ملک 2009
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 177متر مربع
قیمت فروش 2.9 میلیارد تومان
کد ملک 2014
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک علوی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 103متر مربع
قیمت فروش 470 میلیون تومان
کد ملک 2010
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 85متر مربع
قیمت فروش 765 میلیون تومان
کد ملک 2008
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 84متر مربع
قیمت فروش 740 میلیون تومان
کد ملک 2011
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
ولیعصر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 2006
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک فجر.فاز2
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1997
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 10 میلیارد تومان
کد ملک 1996
برای فروش
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
6 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
طالقانی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 125متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 2002
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک فجر.فاز2
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 67متر مربع
قیمت فروش 420 میلیون تومان
کد ملک 2001
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 138متر مربع
قیمت فروش 690 میلیون تومان
کد ملک 1999
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
ایثارگران
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 113متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 2000
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 101متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 1992
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
طالقانی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 404متر مربع
قیمت فروش 4 میلیارد تومان
کد ملک 1990
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 50متر مربع
قیمت فروش 300 میلیون تومان
کد ملک 1983
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب __
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 1970
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
سپاه
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 70متر مربع
قیمت فروش 380 میلیون تومان
کد ملک 1976
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 1981
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
بازار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 14متر مربع
قیمت فروش 400 میلیون تومان
کد ملک 1985
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
بسیج
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش 1.9 میلیارد تومان
کد ملک 1979
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 95متر مربع
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 1972
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 7.2 میلیون تومان
کد ملک 1969
برای فروش
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
4 عکس
ویلا
ویلا
طالقانی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 65متر مربع
قیمت فروش 680 میلیون تومان
کد ملک 1977
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
ولیعصر
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 91متر مربع
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 1971
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
اوینی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 60متر مربع
قیمت فروش 560 میلیون تومان
کد ملک 1975
برای فروش
امام خمینی
امام خمینی
امام خمینی
امام خمینی
امام خمینی
امام خمینی
امام خمینی
امام خمینی
امام خمینی
امام خمینی
8 عکس
آپارتمان
آپارتمان
امام خمینی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 87متر مربع
قیمت فروش 900 میلیون تومان
کد ملک 1974
برای فروش
شهرک فجر
شهرک فجر
شهرک فجر
شهرک فجر
شهرک فجر
شهرک فجر
شهرک فجر
شهرک فجر
شهرک فجر
7 عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک فجر
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش 850 میلیون تومان
کد ملک 1966
برای فروش
بسیج
بسیج
بسیج
بسیج
بسیج
بسیج
بسیج
بسیج
بسیج
7 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 1961
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک فجر
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 60متر مربع
قیمت فروش 460 میلیون تومان
کد ملک 1962
برای فروش
اوینی
اوینی
اوینی
اوینی
اوینی
اوینی
اوینی
اوینی
6 عکس
ویلا
ویلا
اوینی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 72متر مربع
قیمت فروش 650 میلیون تومان
کد ملک 1965
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک علوی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 64متر مربع
قیمت فروش 385 میلیون تومان
کد ملک 1963
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
فردوسی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 1964
برای فروش
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
7 عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 1968
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 97متر مربع
قیمت فروش 824.5 میلیون تومان
کد ملک 1956
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
امیرکبیر
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 93متر مربع
قیمت فروش 799.8 میلیون تومان
کد ملک 1957
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 65متر مربع
قیمت فروش 450 میلیون تومان
کد ملک 1952
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 124متر مربع
قیمت فروش 892.8 میلیون تومان
کد ملک 1950
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک علوی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 83متر مربع
قیمت فروش 700 میلیون تومان
کد ملک 1953
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 78متر مربع
قیمت فروش 702 میلیون تومان
کد ملک 1947
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک علوی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 11304متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیون تومان
کد ملک 1954
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک علوی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 125متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 1955
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 106متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 1958
برای فروش
مطهری37
مطهری37
مطهری37
مطهری37
مطهری37
مطهری37
مطهری37
5 عکس
آپارتمان
آپارتمان
مطهری37
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 77متر مربع
قیمت فروش 693 میلیون تومان
کد ملک 1944
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک فجر
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1951
برای فروش
اسلایدر عکس
اسلایدر عکس
اسلایدر عکس
اسلایدر عکس
اسلایدر عکس
اسلایدر عکس
اسلایدر عکس
5 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 98متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 1945
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 1940
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
اندرزگو
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 127متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 1932
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
شهرک فجر.فاز4
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 1937
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1942
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 127متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 1934
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 180متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 1939
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
امیرکبیر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 81متر مربع
قیمت فروش 712 میلیون تومان
کد ملک 1935
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
بهزیستی
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 1938
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 135متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 1943
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 4.2 میلیارد تومان
کد ملک 1936
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 1933
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
شریعتی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 20متر مربع
قیمت فروش 640 میلیون تومان
کد ملک 1941
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
مرکز شهر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 138متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1928