برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 122متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 2461
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 125متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 2458
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 2457
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
پاسداران
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 84متر مربع
قیمت فروش 840 میلیون تومان
کد ملک 2456
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
فردوسی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 97متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 2455
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 86متر مربع
قیمت فروش 700 میلیون تومان
کد ملک 2449
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
جمهوری22
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 125متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 2454
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
مرکز شهر
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 250متر مربع
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 2451
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 2453
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 103متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 2450
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
طالقانی
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 70متر مربع
قیمت فروش 850 میلیون تومان
کد ملک 2452
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 156متر مربع
قیمت فروش 2.4 میلیارد تومان
کد ملک 2447
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 60متر مربع
قیمت فروش 360 میلیون تومان
کد ملک 2444
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کوی مهر
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 126متر مربع
قیمت فروش 1.1 تریلیون تومان
کد ملک 2443
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 2448
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
طالقانی 10
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 130متر مربع
قیمت فروش 800 میلیون تومان
کد ملک 2441
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک علوی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 64متر مربع
قیمت فروش 420 میلیون تومان
کد ملک 2440
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک فجر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 65متر مربع
قیمت فروش 620 میلیون تومان
کد ملک 2439
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 530 میلیون تومان
کد ملک 2438
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کارگر 22
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 91متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 2437
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 186متر مربع
قیمت فروش 297.6 هزار تومان
کد ملک 2436
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 4000متر مربع
قیمت فروش 660 هزار تومان
کد ملک 2435
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک علوی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 70متر مربع
قیمت فروش 840 میلیون تومان
کد ملک 2433
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شهرک فجر.فاز3
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 2434
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 410متر مربع
قیمت فروش 615 میلیون تومان
کد ملک 2426
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
22بهمن
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 160متر مربع
قیمت فروش 5 میلیارد تومان
کد ملک 2423
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 2000متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 2427
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 21000متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 2428
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 280متر مربع
قیمت فروش 3.5 میلیارد تومان
کد ملک 2429
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
شهرک علوی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 660 میلیون تومان
کد ملک 2420
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 15 میلیارد تومان
کد ملک 2416
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 980 میلیون تومان
کد ملک 2415
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
جمهوری
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 192متر مربع
قیمت فروش 3.3 میلیارد تومان
کد ملک 2417
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
جمهوری22
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 91متر مربع
قیمت فروش 770 میلیون تومان
کد ملک 2413
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 96متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 2411
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
شهرک فجر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 216متر مربع
قیمت فروش 1 میلیون تومان
کد ملک 2405
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
طالقانی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 8 میلیارد تومان
کد ملک 2409
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 2406
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک فجر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 140متر مربع
قیمت فروش 3.2 میلیارد تومان
کد ملک 2403
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
طالقانی
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 83متر مربع
قیمت فروش 770 میلیون تومان
کد ملک 2410
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
فردوس
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 29متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 2407
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
طالقانی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 1 میلیون تومان
کد ملک 2404
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 5.5 میلیارد تومان
کد ملک 2408
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 5000متر مربع
قیمت فروش 1 میلیون تومان
کد ملک 2397
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 25 میلیارد تومان
کد ملک 2394
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش 1.9 میلیارد تومان
کد ملک 2395
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 3000متر مربع
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 2398
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 280متر مربع
قیمت فروش 4.8 میلیارد تومان
کد ملک 2396
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
شریعتی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 131متر مربع
قیمت فروش 1.9 میلیارد تومان
کد ملک 2392
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شهرک فجر
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 160متر مربع
قیمت فروش 2.7 میلیارد تومان
کد ملک 2379
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
پاسداران
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 4.1 میلیارد تومان
کد ملک 2381
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خیابان تعاون
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 68متر مربع
قیمت فروش 650 میلیون تومان
کد ملک 2393
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
طالقانی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 3.5 میلیارد تومان
کد ملک 2380
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 112متر مربع
قیمت فروش 3.4 میلیارد تومان
کد ملک 2391
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
انقلاب
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 112متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 2374
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 1300متر مربع
قیمت فروش 1 میلیون تومان
کد ملک 2372
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 52متر مربع
قیمت فروش 485 میلیون تومان
کد ملک 2370
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 147متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 2375
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
حاج بلوک
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 170متر مربع
قیمت فروش 4.6 میلیارد تومان
کد ملک 2377
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 300متر مربع
قیمت فروش 130 میلیون تومان
کد ملک 2371
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 3.1 میلیارد تومان
کد ملک 2378
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 125متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 2368
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
شهرک فجر
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 216متر مربع
قیمت فروش 2.7 میلیارد تومان
کد ملک 2373
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
شهرک کوثر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 300متر مربع
قیمت فروش 4 میلیون تومان
کد ملک 2369
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 104متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 2365
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 2367
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
آوینی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 66متر مربع
قیمت فروش 850 میلیون تومان
کد ملک 2363
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 108متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 2358
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک فجر
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 66متر مربع
قیمت فروش 500 میلیون تومان
کد ملک 2353
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
بسیج 1
اتاق خواب __
پارکینگ دارد
زیر بنا 280متر مربع
قیمت فروش 3.5 میلیارد تومان
کد ملک 2351
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 75متر مربع
قیمت فروش 750 میلیون تومان
کد ملک 2356
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
مرکز شهر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 133متر مربع
قیمت فروش 111 میلیون تومان
کد ملک 2354
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 300متر مربع
قیمت فروش 389 میلیون تومان
کد ملک 2352
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
پاسداران
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 155متر مربع
قیمت فروش 2.6 میلیارد تومان
کد ملک 2355
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شریعتی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 86متر مربع
قیمت فروش 920 میلیون تومان
کد ملک 2350
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 104متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 2349
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 97متر مربع
قیمت فروش 930 میلیون تومان
کد ملک 2348
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 112متر مربع
قیمت فروش 720 میلیون تومان
کد ملک 2346
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
ازادی 29
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 130متر مربع
قیمت فروش 1.9 میلیارد تومان
کد ملک 2347
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک فجر
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 75متر مربع
قیمت فروش 800 میلیون تومان
کد ملک 2345
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 2.4 میلیارد تومان
کد ملک 2343
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش 990 میلیون تومان
کد ملک 2342
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 50متر مربع
قیمت فروش 370 میلیون تومان
کد ملک 2337
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 85متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 2340
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 240متر مربع
قیمت فروش 5.5 میلیارد تومان
کد ملک 2341
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 112متر مربع
قیمت فروش 3.5 میلیارد تومان
کد ملک 2328
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 85متر مربع
قیمت فروش 680 میلیون تومان
کد ملک 2331
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 350متر مربع
قیمت فروش 6.5 میلیارد تومان
کد ملک 2332
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 123متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 2333
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 104متر مربع
قیمت فروش 900 میلیون تومان
کد ملک 2330
برای فروش
امیر کبیر
امیر کبیر
امیر کبیر
امیر کبیر
امیر کبیر
امیر کبیر
امیر کبیر
امیر کبیر
امیر کبیر
7 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
امیر کبیر
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 70متر مربع
قیمت فروش 790 میلیون تومان
کد ملک 2324
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 77متر مربع
قیمت فروش 770 میلیون تومان
کد ملک 2326
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 2323
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
ایثارگران
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 127متر مربع
قیمت فروش 1 میلیون تومان
کد ملک 2316
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
کارگر
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 2320
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شریعتی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 70متر مربع
قیمت فروش 750 میلیون تومان
کد ملک 2314
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
نورعلی بیگ
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 1000متر مربع
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 2321
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 84متر مربع
قیمت فروش 980 میلیون تومان
کد ملک 2317
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
نورعلی بیگ
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 171متر مربع
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 2315
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 68متر مربع
قیمت فروش 600 میلیون تومان
کد ملک 2318