برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 5.2 میلیارد تومان
کد ملک 1230
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک فجر
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 160متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1227
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 1205
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 6.5 میلیارد تومان
کد ملک 1194
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کوی مهر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 107متر مربع
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 1204
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
طالقانی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 855 میلیون تومان
کد ملک 1206
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
استقلال
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 135متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1191
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ دارد
زیر بنا 50متر مربع
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 1203
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 114متر مربع
قیمت فروش 2.1 میلیارد تومان
کد ملک 1196
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
نورعلی بیگ
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 36 میلیارد تومان
کد ملک 1197
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 1171
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
دشت لویین
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 10000متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 1155
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 1163
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
نورعلی بیگ
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 800متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 1159
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 660 میلیون تومان
کد ملک 1175
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 900 میلیون تومان
کد ملک 1162
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
فردوس
اتاق خواب __
پارکینگ دارد
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 1173
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شهرک فجر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 125متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 1157
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
طالقانی
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 125متر مربع
قیمت فروش 950 میلیون تومان
کد ملک 1169
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
امام خمینی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 132متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 1167
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
ولیعصر
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 1164
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
یولاغ
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 430متر مربع
قیمت فروش 2.4 میلیارد تومان
کد ملک 1156
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 1158
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 1172
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 102متر مربع
قیمت فروش 918 میلیون تومان
کد ملک 1170
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 920 میلیون تومان
کد ملک 1174
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
فردوسی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 76متر مربع
قیمت فروش 798 میلیون تومان
کد ملک 1166
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی 10
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 145متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 1160
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
شهرک علوی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 1000متر مربع
قیمت فروش 650 میلیون تومان
کد ملک 1129
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
شهرک علوی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 2000متر مربع
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 1130
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
حاج بلوک
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 1118
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
شهرک فجر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 768متر مربع
قیمت فروش 700 میلیون تومان
کد ملک 1108
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک علوی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 93متر مربع
قیمت فروش 976 میلیون تومان
کد ملک 1113
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
شریعتی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 220متر مربع
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 1111
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
حاج بلوک
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش 600 میلیون تومان
کد ملک 1112
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
شریعتی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 215متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 1104
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش 800 میلیون تومان
کد ملک 1117
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 210متر مربع
قیمت فروش 2.7 میلیارد تومان
کد ملک 1110
برای فروش
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
5 عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 81متر مربع
قیمت فروش 729 میلیون تومان
کد ملک 1103
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
شریعتی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 1000متر مربع
قیمت فروش 750 میلیون تومان
کد ملک 1101
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
امام خمینی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 30متر مربع
قیمت فروش 3.6 میلیارد تومان
کد ملک 1094
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
بهزیستی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 102متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 1090
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
امیرکبیر
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 1079
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 900 میلیون تومان
کد ملک 1078
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
امیرکبیر
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 130متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 1077
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
فردوسی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 130متر مربع
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 1076
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 125متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 1074
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
امیرکبیر
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 125متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 1072
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 192متر مربع
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 1075
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 105متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 1073
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 80متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 1065
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 85متر مربع
قیمت فروش 723 میلیون تومان
کد ملک 1031
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک علوی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 81متر مربع
قیمت فروش 430 میلیون تومان
کد ملک 1037
برای فروش
ولیعصر
ولیعصر
ولیعصر
ولیعصر
ولیعصر
ولیعصر
ولیعصر
ولیعصر
6 عکس
آپارتمان
آپارتمان
ولیعصر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 84متر مربع
قیمت فروش 892 میلیون تومان
کد ملک 1034
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شریعتی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 93متر مربع
قیمت فروش 930 میلیون تومان
کد ملک 1060
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 1063
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب __
پارکینگ دارد
زیر بنا 34متر مربع
قیمت فروش 374 میلیون تومان
کد ملک 1038
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 1023
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 78متر مربع
قیمت فروش 663 میلیون تومان
کد ملک 1021
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 880 میلیون تومان
کد ملک 983
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 88متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 981
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 80متر مربع
قیمت فروش 880 میلیون تومان
کد ملک 987
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
امیرکبیر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش 900 میلیون تومان
کد ملک 991
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
امیرکبیر
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 125متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 1014
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 102متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 979
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 82متر مربع
قیمت فروش 984 میلیون تومان
کد ملک 993
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
مطهری
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 105متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 1011
برای فروش
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
4 عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب __
پارکینگ دارد
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 988
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
امیرکبیر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش 900 میلیون تومان
کد ملک 977
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
پاسداران
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 1012
برای فروش
فردوسی
فردوسی
فردوسی
فردوسی
فردوسی
فردوسی
فردوسی
فردوسی
فردوسی
فردوسی
فردوسی
9 عکس
آپارتمان
آپارتمان
فردوسی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 137متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 1009
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 105متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 995
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 980 میلیون تومان
کد ملک 986
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شریعتی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 1.9 میلیارد تومان
کد ملک 1015
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
امیرکبیر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 125متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 1004
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 127متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 997
برای فروش
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
7 عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 92متر مربع
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 980
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 157متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 1013
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 85متر مربع
قیمت فروش 680 میلیون تومان
کد ملک 989
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 105متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 990
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک علوی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 72متر مربع
قیمت فروش 520 میلیون تومان
کد ملک 1018
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 103متر مربع
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 999
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
امیرکبیر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 95متر مربع
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 976
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 81متر مربع
قیمت فروش 891 میلیون تومان
کد ملک 996
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شریعتی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 113متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 994
برای فروش
پیروزی
پیروزی
پیروزی
پیروزی
پیروزی
پیروزی
پیروزی
پیروزی
پیروزی
پیروزی
8 عکس
آپارتمان
آپارتمان
پیروزی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 182متر مربع
قیمت فروش 2.4 میلیارد تومان
کد ملک 1006
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک علوی
اتاق خواب __
پارکینگ دارد
زیر بنا 92متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 969
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
پاسداران
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 85متر مربع
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 971
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
امیرکبیر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 105متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 973
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
امیرکبیر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 126متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 970
برای فروش
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
7 عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 97متر مربع
قیمت فروش 960 میلیون تومان
کد ملک 972
برای فروش
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
4 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 124متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 875
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 175متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 961
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
طالقانی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 960
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 125متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 959
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 95متر مربع
قیمت فروش 950 میلیون تومان
کد ملک 946
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شهرک علوی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 95متر مربع
قیمت فروش 950 میلیون تومان
کد ملک 951
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 947
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 105متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 956
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 95متر مربع
قیمت فروش 950 میلیون تومان
کد ملک 949