برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
فردوسی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 88متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 2591
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 80متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 2600
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 96متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 2601
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 117متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 2597
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شریعتی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 123متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 2593
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 434متر مربع
قیمت فروش 4.4 میلیارد تومان
کد ملک 2599
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 185متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 2581
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 292متر مربع
قیمت فروش 525.6 میلیون تومان
کد ملک 2579
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 192متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 2582
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 300متر مربع
قیمت فروش 450 میلیون تومان
کد ملک 2580
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
پیروزی
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 175متر مربع
قیمت فروش 3.1 میلیارد تومان
کد ملک 2583
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 149متر مربع
قیمت فروش 2.1 میلیارد تومان
کد ملک 2585
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
طالقانی
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 675متر مربع
قیمت فروش 8.8 میلیارد تومان
کد ملک 2578
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک علوی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش 770 میلیون تومان
کد ملک 2575
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 44متر مربع
قیمت فروش 400 میلیون تومان
کد ملک 2577
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک علوی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 83متر مربع
قیمت فروش 750 میلیون تومان
کد ملک 2576
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب __
پارکینگ دارد
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 2567
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 3500متر مربع
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 2570
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 400متر مربع
قیمت فروش 6.4 میلیارد تومان
کد ملک 2571
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 114متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 2572
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
فردوسی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 85متر مربع
قیمت فروش 935 میلیون تومان
کد ملک 2574
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 127متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 2568
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک فجر
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 138متر مربع
قیمت فروش 1.9 میلیارد تومان
کد ملک 2565
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
جمهوری
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 138متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 2566
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 500متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 2569
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
فردوسی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 240متر مربع
قیمت فروش 3.7 میلیارد تومان
کد ملک 2573
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 420متر مربع
قیمت فروش 1.9 میلیارد تومان
کد ملک 2553
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کوی مهر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 137متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 2556
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 900متر مربع
قیمت فروش 540 میلیون تومان
کد ملک 2554
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 1400متر مربع
قیمت فروش 600 میلیون تومان
کد ملک 2561
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 132متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 2560
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 2559
برای فروش
اسلایدر عکس
سالن
سالن
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 900متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 2562
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 2558
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
طالقانی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 2551
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
ولیعصر
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 2552
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 180متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 2563
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 2541
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کارگر 22
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 2528
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 170متر مربع
قیمت فروش 3.1 میلیارد تومان
کد ملک 2550
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کوی مهر
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 126متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 2539
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 4 میلیارد تومان
کد ملک 2544
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
ایثارگران
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 165متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 2532
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 105متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 2533
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 105متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 2543
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 117متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 2530
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 6300متر مربع
قیمت فروش 6.3 میلیارد تومان
کد ملک 2534
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.7 میلیارد تومان
کد ملک 2545
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
گلستان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 2547
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 132متر مربع
قیمت فروش 850 میلیون تومان
کد ملک 2537
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 160متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 2546
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 145متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 2531
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 880 میلیون تومان
کد ملک 2525
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
امیرکبیر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 330متر مربع
قیمت فروش 3.3 میلیارد تومان
کد ملک 2514
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 96متر مربع
قیمت فروش 910 میلیون تومان
کد ملک 2520
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 2000متر مربع
قیمت فروش 800 میلیون تومان
کد ملک 2517
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 105متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 2523
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 6300متر مربع
قیمت فروش 6.3 میلیارد تومان
کد ملک 2524
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
استقلال
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 2.7 میلیارد تومان
کد ملک 2515
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
شهرک علوی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 220متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 2518
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
امیرکبیر
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 2521
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
پیروزی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 800متر مربع
قیمت فروش 20 میلیارد تومان
کد ملک 2516
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
امیرکبیر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش 950 میلیون تومان
کد ملک 2513
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک فجر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 67متر مربع
قیمت فروش 730 میلیون تومان
کد ملک 2509
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
امام خمینی4
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 92متر مربع
قیمت فروش 830 میلیون تومان
کد ملک 2508
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
اندرزگو
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 79متر مربع
قیمت فروش 900 میلیون تومان
کد ملک 2506
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 82متر مربع
قیمت فروش 855 میلیون تومان
کد ملک 2507
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
امیرکبیر
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 44متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 2498
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش 900 میلیون تومان
کد ملک 2502
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
گلستان
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 132متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 2496
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شریعتی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 75متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 2499
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 2501
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 630متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 2503
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 78متر مربع
قیمت فروش 468 میلیون تومان
کد ملک 2497
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
امیرکبیر
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 145متر مربع
قیمت فروش 2.1 میلیارد تومان
کد ملک 2491
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک فجر
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 2504
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 700 میلیون تومان
کد ملک 2493
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 45متر مربع
قیمت فروش 330 میلیون تومان
کد ملک 2490
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
طالقانی
اتاق خواب __
پارکینگ دارد
زیر بنا 35متر مربع
قیمت فروش 360 میلیون تومان
کد ملک 2489
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 85متر مربع
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 2488
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
پاسداران
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 97متر مربع
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 2486
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 83متر مربع
قیمت فروش 870 میلیون تومان
کد ملک 2484
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 84متر مربع
قیمت فروش 820 میلیون تومان
کد ملک 2485
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
بسیج2
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 65متر مربع
قیمت فروش 650 میلیون تومان
کد ملک 2474
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 4500متر مربع
قیمت فروش 600 میلیون تومان
کد ملک 2479
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 172متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 2470
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 88متر مربع
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 2475
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
شریعتی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 130متر مربع
قیمت فروش 150 میلیارد تومان
کد ملک 2472
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 105متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 2476
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1 میلیون تومان
کد ملک 2471
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
استقلال
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 86متر مربع
قیمت فروش 670 میلیون تومان
کد ملک 2473
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 76متر مربع
قیمت فروش 800 میلیون تومان
کد ملک 2478
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 83متر مربع
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 2469
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 95متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 2468
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 127متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 2465
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
عبدل اباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 2466
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 130متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 2460
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 95متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 2462
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 95متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 2463
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
مطهری7
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 125متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 2459