برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
طالقانی
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 123متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 1693
برای فروش
فردوسی
فردوسی
فردوسی
فردوسی
فردوسی
فردوسی
فردوسی
فردوسی
فردوسی
فردوسی
فردوسی
فردوسی
10 عکس
آپارتمان
آپارتمان
فردوسی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 84متر مربع
قیمت فروش 876.8 میلیون تومان
کد ملک 1695
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 1.4 تریلیون تومان
کد ملک 1692
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 105متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 1691
برای فروش
22بهمن
22بهمن
22بهمن
22بهمن
22بهمن
22بهمن
22بهمن
22بهمن
22بهمن
22بهمن
22بهمن
22بهمن
10 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 104متر مربع
قیمت فروش 936 میلیون تومان
کد ملک 1696
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
فردوسی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 180متر مربع
قیمت فروش 291.6 میلیون تومان
کد ملک 1687
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 135متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 1688
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 1684
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 1685
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 354 میلیون تومان
کد ملک 1683
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
امیرکبیر
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 160متر مربع
قیمت فروش 3.5 میلیارد تومان
کد ملک 1682
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 169متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 1681
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 78متر مربع
قیمت فروش 550 میلیون تومان
کد ملک 1671
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
دشت لویین
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 1670
برای فروش
کارون
کارون
کارون
کارون
کارون
کارون
4 عکس
ویلا
ویلا
کارون
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 400متر مربع
قیمت فروش 4.8 میلیارد تومان
کد ملک 1680
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک فجر.فاز3
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 95متر مربع
قیمت فروش 9 میلیارد تومان
کد ملک 1679
برای فروش
پیروزی
پیروزی
پیروزی
پیروزی
پیروزی
پیروزی
پیروزی
پیروزی
پیروزی
پیروزی
پیروزی
پیروزی
10 عکس
آپارتمان
آپارتمان
پیروزی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 104متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیون تومان
کد ملک 1678
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 201.7 میلیارد تومان
کد ملک 1
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 1666
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک فجر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 106متر مربع
قیمت فروش 911.6 میلیون تومان
کد ملک 1659
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 108متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 1660
برای فروش
بسیج 1
بسیج 1
بسیج 1
بسیج 1
بسیج 1
بسیج 1
4 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 93متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 1658
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 243.9 میلیون تومان
کد ملک 1657
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2 میلیون تومان
کد ملک 1645
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک علوی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 420 میلیون تومان
کد ملک 1654
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
مطهری
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 80 میلیون تومان
کد ملک 1648
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 500 میلیون تومان
کد ملک 1650
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 760 میلیون تومان
کد ملک 1643
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
کارگر
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 1641
برای فروش
22بهمن
22بهمن
22بهمن
22بهمن
22بهمن
22بهمن
22بهمن
22بهمن
22بهمن
22بهمن
22بهمن
9 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 147متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 1637
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 600 میلیون تومان
کد ملک 1646
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 95متر مربع
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 1638
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 123متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیون تومان
کد ملک 1651
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 101متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 1639
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 1647
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
مطهری
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 103متر مربع
قیمت فروش 880 میلیون تومان
کد ملک 1644
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
امیرکبیر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 170 میلیون تومان
کد ملک 1640
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 97متر مربع
قیمت فروش 776 میلیون تومان
کد ملک 1655
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
مطهری
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 2.3 هزار تومان
کد ملک 1653
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
طالقانی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 234 میلیون تومان
کد ملک 1642
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 5 میلیارد تومان
کد ملک 1649
برای فروش
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
4 عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 125متر مربع
قیمت فروش 1.6 هزار تومان
کد ملک 1635
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
امیرکبیر
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 130متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 1613
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 135متر مربع
قیمت فروش 2 هزار تومان
کد ملک 1628
برای فروش
مطهری
مطهری
مطهری
مطهری
مطهری
مطهری
مطهری
مطهری
مطهری
مطهری
مطهری
مطهری
10 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 1622
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
مطهری
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 190متر مربع
قیمت فروش 2.9 هزار تومان
کد ملک 1625
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
جمهوری
اتاق خواب 5
پارکینگ __
زیر بنا 106متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 1611
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 105متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1588
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 118متر مربع
قیمت فروش 1.4 هزار تومان
کد ملک 1604
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 1618
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
امیرکبیر
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 1631
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 140متر مربع
قیمت فروش 2.1 هزار تومان
کد ملک 1627
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
چهاراه مطهری
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 180متر مربع
قیمت فروش 2.3 هزار تومان
کد ملک 1614
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک فجر
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 93متر مربع
قیمت فروش 651 میلیون تومان
کد ملک 1633
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک علوی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 127متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 1598
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
امیرکبیر
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 128متر مربع
قیمت فروش 1.7 هزار تومان
کد ملک 1624
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 1621
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
امیرکبیر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 88متر مربع
قیمت فروش 968 تومان
کد ملک 1601
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
دشت لویین
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 4 میلیارد تومان
کد ملک 1606
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
پاسداران
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 1610
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خیابان تعاون
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 125متر مربع
قیمت فروش 1.6 هزار تومان
کد ملک 1617
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
پیروزی
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 175متر مربع
قیمت فروش 2.6 هزار تومان
کد ملک 1626
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 115متر مربع
قیمت فروش 1.5 هزار تومان
کد ملک 1634
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
امیرکبیر
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 1609
برای فروش
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
10 عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 192متر مربع
قیمت فروش 2.9 میلیارد تومان
کد ملک 1612
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 115متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1590
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 170متر مربع
قیمت فروش 3.1 هزار تومان
کد ملک 1600
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
مطهری
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 1623
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
کارون
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 8.4 میلیارد تومان
کد ملک 1599
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
فرهنگ
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 2.8 هزار تومان
کد ملک 1605
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 1616
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 170متر مربع
قیمت فروش 2.2 هزار تومان
کد ملک 1629
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک علوی
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 140متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 1620
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
مطهری
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 1.7 هزار تومان
کد ملک 1619
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 115متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1591
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 430 میلیون تومان
کد ملک 1608
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 155متر مربع
قیمت فروش 2.3 هزار تومان
کد ملک 1603
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 1.7 هزار تومان
کد ملک 1602
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شهرک فجر
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 1589
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 93متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1579
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 86متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 1594
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شهرک فجر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 900 میلیون تومان
کد ملک 1587
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
کارگر
اتاق خواب 4
پارکینگ __
زیر بنا 300متر مربع
قیمت فروش 2.1 میلیارد تومان
کد ملک 1593
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
کارگر
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 1592
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب __
پارکینگ دارد
زیر بنا 135متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 1580
برای فروش
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
8 عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش 756 میلیون تومان
کد ملک 1595
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
فرهنگ
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 280متر مربع
قیمت فروش 4.5 میلیارد تومان
کد ملک 1573
برای فروش
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
طالقانی
4 عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 127متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 1572
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 169متر مربع
قیمت فروش 2.4 میلیارد تومان
کد ملک 1576
برای فروش
کارگر
کارگر
کارگر
کارگر
کارگر
کارگر
کارگر
کارگر
کارگر
کارگر
کارگر
کارگر
10 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 95متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 1571
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 1568
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
طالقانی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 675متر مربع
قیمت فروش 10 میلیارد تومان
کد ملک 1565
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
22بهمن
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 375متر مربع
قیمت فروش 5.6 میلیارد تومان
کد ملک 1566
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 4.4 میلیارد تومان
کد ملک 1552
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.7 میلیارد تومان
کد ملک 1563
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
شهرک فجر.فاز1
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 180متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 1538
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 75متر مربع
قیمت فروش 637.5 میلیون تومان
کد ملک 1561
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 1554
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 177متر مربع
قیمت فروش 3.1 میلیارد تومان
کد ملک 1553
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 77متر مربع
قیمت فروش 731.5 میلیون تومان
کد ملک 1542