برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 3686
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 2.4 میلیارد تومان
کد ملک 3696
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 95متر مربع
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 3687
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 4.2 میلیارد تومان
کد ملک 3697
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کارگر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 105متر مربع
قیمت فروش 3.2 میلیارد تومان
کد ملک 3685
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 98متر مربع
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 3684
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
هفت تیر
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 190متر مربع
قیمت فروش 5.7 میلیارد تومان
کد ملک 3683
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 3682
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 3681
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 3680
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 3679
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 3678
برای فروش
اسلایدر عکس
انبار
انبار
سپاه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 3677
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 3675
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 3689
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
فرهنگ
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 85متر مربع
قیمت فروش 2.6 میلیارد تومان
کد ملک 3668
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 3676
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کارگر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش 2.6 میلیارد تومان
کد ملک 3666
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
هفت تیر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 85متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 3671
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 3.1 میلیارد تومان
کد ملک 3673
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
طالقانی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 185متر مربع
قیمت فروش 6 میلیارد تومان
کد ملک 3672
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش 2.9 میلیارد تومان
کد ملک 3670
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 192متر مربع
قیمت فروش 4 میلیارد تومان
کد ملک 3669
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 185متر مربع
قیمت فروش 4.8 میلیارد تومان
کد ملک 3667
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی10
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش 3.2 میلیارد تومان
کد ملک 3660
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
فردوسی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 155متر مربع
قیمت فروش 4.2 میلیارد تومان
کد ملک 3664
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
استقلال
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 3674
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
فردوسی4
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 78متر مربع
قیمت فروش 2.7 میلیارد تومان
کد ملک 3665
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش 2.9 میلیارد تومان
کد ملک 3663
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 2.4 میلیارد تومان
کد ملک 3661
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 3659
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
شهدا
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 3658
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 200 میلیون تومان
کد ملک 3657
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 3656
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 32 میلیارد تومان
کد ملک 3645
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
شهرک علوی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 15 میلیارد تومان
کد ملک 3644
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 130متر مربع
قیمت فروش 32.5 میلیارد تومان
کد ملک 3643
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 3648
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 3.4 میلیارد تومان
کد ملک 3652
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
فردوسی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 92متر مربع
قیمت فروش 2.4 میلیارد تومان
کد ملک 3642
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 2.8 میلیارد تومان
کد ملک 3637
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
اندرزگو
اتاق خواب __
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 2.4 میلیارد تومان
کد ملک 3654
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش 2.8 میلیارد تومان
کد ملک 3638
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.9 میلیارد تومان
کد ملک 3649
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
فردوسی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 83متر مربع
قیمت فروش 2.1 میلیارد تومان
کد ملک 3641
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شهرک فجر.فاز2
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 3646
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 9 میلیارد تومان
کد ملک 3650
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 156متر مربع
قیمت فروش 4.2 میلیارد تومان
کد ملک 3639
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
امیرکبیر
اتاق خواب __
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 2.9 میلیارد تومان
کد ملک 3655
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.8 میلیارد تومان
کد ملک 3647
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 3.7 میلیارد تومان
کد ملک 3651
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
طالقانی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 4.3 میلیارد تومان
کد ملک 3653
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک علوی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 95متر مربع
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 3640
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 73متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 3635
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شهرک علوی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 94متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 3636
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 2.8 میلیارد تومان
کد ملک 3634
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بهزیستی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 3633
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک علوی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 105متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 3607
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک علوی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 105متر مربع
قیمت فروش 2.7 میلیارد تومان
کد ملک 3615
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک علوی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 105متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 3609
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک علوی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 135متر مربع
قیمت فروش 3.4 میلیارد تومان
کد ملک 3616
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک علوی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 97متر مربع
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 3610
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک علوی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 105متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 3608
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک علوی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 105متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 3614
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک علوی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 94متر مربع
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 3611
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک علوی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 105متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 3617
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک علوی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 112متر مربع
قیمت فروش 2.7 میلیارد تومان
کد ملک 3612
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
جمهوری22
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 57متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 3629
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک فجر.فاز2
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 86متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 3628
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 3626
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بهزیستی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 3627
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 55متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 3625
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
استقلال
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 130متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 3624
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 3623
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
امیرکبیر
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 130متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 3613
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
انقلاب
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 3622
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
امیرکبیر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 3.1 میلیارد تومان
کد ملک 3606
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک علوی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 97متر مربع
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 3588
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 3631
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 3632
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
طالقانی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 300متر مربع
قیمت فروش 6.5 میلیارد تومان
کد ملک 3604
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
هفت تیر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 97متر مربع
قیمت فروش 2.9 میلیارد تومان
کد ملک 3602
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک علوی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 119متر مربع
قیمت فروش 2.8 میلیارد تومان
کد ملک 3601
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
رضوانی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 160متر مربع
قیمت فروش 5.3 میلیارد تومان
کد ملک 3589
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
رضوانی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 160متر مربع
قیمت فروش 5.6 میلیارد تومان
کد ملک 3605
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 115متر مربع
قیمت فروش 3.2 میلیارد تومان
کد ملک 3586
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
امیرکبیر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 85متر مربع
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 3603
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.4 میلیارد تومان
کد ملک 3630
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 3594
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 3584
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
طالقانی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 3582
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 3581
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 7.2 میلیارد تومان
کد ملک 3578
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 3.7 میلیارد تومان
کد ملک 3587
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
ازادی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 50متر مربع
قیمت فروش 4.5 میلیارد تومان
کد ملک 3580
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
طالقانی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 4.2 میلیارد تومان
کد ملک 3583
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 3600
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 3592
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
امیر کبیر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 6.3 میلیارد تومان
کد ملک 3579
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 3593