برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 78متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 3109
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
ولیعصر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 500متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 3107
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
طالقانی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 436متر مربع
قیمت فروش 6.5 میلیارد تومان
کد ملک 3108
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 95متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 3103
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 107متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 3106
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
امیرکبیر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 133متر مربع
قیمت فروش 638 میلیون تومان
کد ملک 3104
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
بهزیستی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 104متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 3105
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 118متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 3101
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 1370متر مربع
قیمت فروش 685 میلیون تومان
کد ملک 3102
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 3100
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 140متر مربع
قیمت فروش 2.8 میلیارد تومان
کد ملک 3098
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
فردوسی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 135متر مربع
قیمت فروش 2.4 میلیارد تومان
کد ملک 3099
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
فردوسی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 161متر مربع
قیمت فروش 3.4 میلیارد تومان
کد ملک 3097
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 2.6 میلیارد تومان
کد ملک 3094
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک فجر
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 114متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 3095
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
ولیعصر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 3093
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
فردوسی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 300متر مربع
قیمت فروش 5.4 میلیارد تومان
کد ملک 3096
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 86متر مربع
قیمت فروش 946 میلیون تومان
کد ملک 3092
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 3089
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 85متر مربع
قیمت فروش 935 میلیون تومان
کد ملک 3088
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک هدایت
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 60متر مربع
قیمت فروش 900 میلیون تومان
کد ملک 3090
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
فردوسی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 172متر مربع
قیمت فروش 5.2 میلیارد تومان
کد ملک 3091
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 102متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 3082
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 80متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 3086
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 84متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 3083
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 80متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 3084
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شریعتی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 98متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 3087
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 106متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 3085
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
مرکز شهر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 93متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 3081
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
رضوانی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 105متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 3080
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
امیرکبیر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 85متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 3079
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
امیرکبیر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 112متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 3077
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 80متر مربع
قیمت فروش 392 میلیون تومان
کد ملک 3078
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
مرکز شهر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 250متر مربع
قیمت فروش 5 میلیارد تومان
کد ملک 3072
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
فردوسی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 4 میلیارد تومان
کد ملک 3075
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
بسیج
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 384متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 3073
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
بسیج
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 37متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 3071
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
مسکونی تجاری
شهرک علوی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 212متر مربع
قیمت فروش 6 میلیارد تومان
کد ملک 3076
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 192متر مربع
قیمت فروش 5.8 میلیارد تومان
کد ملک 3074
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
نورعلی بیگ
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 135متر مربع
قیمت فروش 337.5 میلیون تومان
کد ملک 3052
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
ایثارگران
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 3070
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
ایثارگران
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 3061
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک علوی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 132متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 3059
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
آوینی
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 3065
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شریعتی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 180متر مربع
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 3053
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شریعتی20
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 800 میلیون تومان
کد ملک 3063
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 127متر مربع
قیمت فروش 2.1 میلیارد تومان
کد ملک 3056
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 790 میلیون تومان
کد ملک 3066
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک فجر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 83متر مربع
قیمت فروش 900 میلیون تومان
کد ملک 3050
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 750 میلیون تومان
کد ملک 3062
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی 2
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 3060
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
جمهوری
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 139متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 3054
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 160متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 3057
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
شریعتی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 3051
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
رجایی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 3067
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
ارشاد
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 980 میلیون تومان
کد ملک 3064
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
آزادی35
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 910 میلیون تومان
کد ملک 3068
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 113متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 3049
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 930 میلیون تومان
کد ملک 3069
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
شهرک فجر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 216متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 3058
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
شریعتی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 240متر مربع
قیمت فروش 2.6 میلیارد تومان
کد ملک 3055
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 113متر مربع
قیمت فروش 2.1 میلیارد تومان
کد ملک 3048
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 12000متر مربع
قیمت فروش 4.4 میلیارد تومان
کد ملک 3043
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 141متر مربع
قیمت فروش 3.7 میلیارد تومان
کد ملک 3040
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 3045
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
امیرکبیر36
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 3046
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
شهرک فجر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 271متر مربع
قیمت فروش 4 میلیارد تومان
کد ملک 3041
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
سپاه7
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 180متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 3044
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 107متر مربع
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 3042
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
امیرکبیر
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 135متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 3039
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
ولیعصر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 85متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 3047
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
ایثارگران10
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 600 میلیون تومان
کد ملک 3038
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 105متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 3037
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی 29
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 3036
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 490 میلیون تومان
کد ملک 3035
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
ایثارگران
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 3034
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک علوی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 3031
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
نورعلی بیگ
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 170متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 3027
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 510 میلیون تومان
کد ملک 3030
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک علوی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 635 میلیون تومان
کد ملک 3024
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 3023
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
امیرکبیر
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 135متر مربع
قیمت فروش 2.6 میلیارد تومان
کد ملک 3028
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
مرکز شهر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 280متر مربع
قیمت فروش 5 میلیارد تومان
کد ملک 3026
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 160متر مربع
قیمت فروش 2.4 میلیارد تومان
کد ملک 3033
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 852 میلیون تومان
کد ملک 3022
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 98متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 3025
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
مطهری37
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 850 میلیون تومان
کد ملک 3021
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 3032
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 580 میلیون تومان
کد ملک 3017
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب __
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 850 میلیون تومان
کد ملک 3019
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک علوی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 63متر مربع
قیمت فروش 620 میلیون تومان
کد ملک 3008
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک علوی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 680 میلیون تومان
کد ملک 3009
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک علوی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 580 میلیون تومان
کد ملک 3016
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
ایثارگران
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 3015
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 780 میلیون تومان
کد ملک 3020
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
پاسداران
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 140متر مربع
قیمت فروش 2.6 میلیارد تومان
کد ملک 3014
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 850 میلیون تومان
کد ملک 3018
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
روستای اطراف ساوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 700متر مربع
قیمت فروش 680 میلیون تومان
کد ملک 3012
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 780 میلیون تومان
کد ملک 3011
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
نورعلی بیگ
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 528متر مربع
قیمت فروش 2.6 میلیارد تومان
کد ملک 3013