برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
طالقانی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 28متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 3804
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 160متر مربع
قیمت فروش 5.2 میلیارد تومان
کد ملک 3798
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 130متر مربع
قیمت فروش 3.8 میلیارد تومان
کد ملک 3797
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 10
پارکینگ دارد
زیر بنا 600متر مربع
قیمت فروش 15 میلیارد تومان
کد ملک 3796
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 80متر مربع
قیمت فروش 2.6 میلیارد تومان
کد ملک 3800
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 75متر مربع
قیمت فروش 2.4 میلیارد تومان
کد ملک 3799
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 6 میلیون تومان
کد ملک 3802
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 77.1 هزار تومان
کد ملک 3803
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 6 میلیون تومان
کد ملک 3801
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شهرک علوی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 95متر مربع
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 3792
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شهرک علوی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 150 میلیون تومان
کد ملک 3791
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شهرک علوی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 2.6 میلیارد تومان
کد ملک 3790
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شهرک علوی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 82متر مربع
قیمت فروش 2.1 میلیارد تومان
کد ملک 3789
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شهرک علوی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 80متر مربع
قیمت فروش 1.9 میلیارد تومان
کد ملک 3788
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 95متر مربع
قیمت فروش 2.1 میلیارد تومان
کد ملک 3787
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 3.3 میلیارد تومان
کد ملک 3785
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 3784
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 3783
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.6 میلیارد تومان
کد ملک 3793
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 3794
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.9 میلیارد تومان
کد ملک 3795
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
مطهری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 3782
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 3781
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
طالقانی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 3780
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شهرک علوی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 3779
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 4.4 میلیارد تومان
کد ملک 3778
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 131متر مربع
قیمت فروش 2.8 میلیارد تومان
کد ملک 3777
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
طالقانی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 65متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 3776
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
امیرکبیر
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 130متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 3774
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 3773
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
امیرکبیر
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 3772
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بهزیستی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 60متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 3771
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
میدان عاشورا
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 3770
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
امیرکبیر
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 3769
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 3768
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شهرک فجر
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 3763
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
حاج بلوک
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 190متر مربع
قیمت فروش 6.3 میلیارد تومان
کد ملک 3767
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
حاج بلوک
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 160متر مربع
قیمت فروش 5.1 میلیارد تومان
کد ملک 3765
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شهرک علوی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 2.4 میلیارد تومان
کد ملک 3764
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 3761
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
مطهری37
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 3760
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 3759
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شهرک علوی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 118متر مربع
قیمت فروش 2.8 میلیارد تومان
کد ملک 3755
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شهرک علوی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 85متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 3753
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شهرک علوی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 2.4 میلیارد تومان
کد ملک 3751
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شهرک علوی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 97متر مربع
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 3749
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شهرک علوی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 105متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 3747
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 180متر مربع
قیمت فروش 4.7 میلیارد تومان
کد ملک 3758
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش 3.6 میلیارد تومان
کد ملک 3757
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 3.3 میلیارد تومان
کد ملک 3756
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 3754
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش 2.7 میلیارد تومان
کد ملک 3752
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 180متر مربع
قیمت فروش 5.4 میلیارد تومان
کد ملک 3750
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 180متر مربع
قیمت فروش 5.4 میلیارد تومان
کد ملک 3748
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 3745
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 3743
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 3742
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 3741
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 3740
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
جمهوری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 3739
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 3738
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
بهزیستی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 3737
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک علوی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 97متر مربع
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 3746
برای فروش
اسلایدر عکس
سوئیت
سوئیت
جمهوری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 3736
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار رسالت
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 68متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 3735
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 140متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 3734
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 112متر مربع
قیمت فروش 9.5 میلیارد تومان
کد ملک 3727
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
بازار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 19متر مربع
قیمت فروش 16.7 میلیارد تومان
کد ملک 3726
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
خیابان فرهنگ
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 5 میلیارد تومان
کد ملک 3725
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 103متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 3724
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش 2.7 میلیارد تومان
کد ملک 3723
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
طالقانی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 8.6 میلیارد تومان
کد ملک 3722
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 45متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 3717
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 3714
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 3711
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 3710
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 3718
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 80متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 3713
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بهزیستی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 70متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 3709
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 3708
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 2.8 میلیارد تومان
کد ملک 3721
برای فروش
اسلایدر عکس
گاراژ
گاراژ
بهزیستی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 3716
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 3705
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 3.8 میلیارد تومان
کد ملک 3706
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
فردوسی 25
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 3720
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.9 میلیارد تومان
کد ملک 3707
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 3719
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش 2.6 میلیارد تومان
کد ملک 3701
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
پاسداران
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 88متر مربع
قیمت فروش 2.6 میلیارد تومان
کد ملک 3700
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طالقانی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 140متر مربع
قیمت فروش 4.2 میلیارد تومان
کد ملک 3699
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 3694
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 3693
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
پاسداران
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 3692
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 3691
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
بلوار رسالت
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 3690
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ دارد
زیر بنا 240متر مربع
قیمت فروش 5.5 میلیارد تومان
کد ملک 3704
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ دارد
زیر بنا 80متر مربع
قیمت فروش 5 میلیارد تومان
کد ملک 3703
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
خ اسلام
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 165متر مربع
قیمت فروش 8 میلیارد تومان
کد ملک 3702
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 3.3 میلیارد تومان
کد ملک 3698
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب __
پارکینگ دارد
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 2.4 میلیارد تومان
کد ملک 3688